دانلود کتاب های علیرضا بینش دانلود کتاب های علیرضا بینش

آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

هوشنگ سپهری , محمدابراهیم ابوکاظمی , هرمان سمبر , علیرضا بینش ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931267::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804398,"title":"آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی","price":440000,"ebook_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۳۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1c8499b630ad8ddd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1c8499b630ad8ddd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1c8499b630ad8ddd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1c8499b630ad8ddd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1c8499b630ad8ddd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0641-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":7,"description":"بدون توضیحات","pages_count":716,"keywords":null,"token":"1c8499b630ad8ddd","created_at":"2023-05-20 16:08:18","updated_at":"2023-06-18 14:31:14","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 14:31:14","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":11116,"title":"هوشنگ سپهری","meta_title":"هوشنگ سپهری","meta_description":"هوشنگ سپهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هوشنگ","lastname":"سپهری","token":"b019c18ff2ab0910","created_at":"2018-02-20 11:34:00","updated_at":"2018-02-20 11:34:00","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1930126,"title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_description":"محمدابراهیم ابوکاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدابراهیم","lastname":"ابوکاظمی","token":"3def4adbb1100e85","created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931266,"title":"هرمان سمبر","meta_title":"هرمان سمبر","meta_description":"هرمان سمبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هرمان","lastname":"سمبر","token":"62466aac6231893f","created_at":"2023-05-20 16:14:50","updated_at":"2023-05-20 16:14:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931267,"title":"علیرضا بینش","meta_title":"علیرضا بینش","meta_description":"علیرضا بینش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"بینش","token":"b953e3aff5d35cd1","created_at":"2023-05-20 16:14:50","updated_at":"2023-05-20 16:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931266,"title":"هرمان سمبر","meta_title":"هرمان سمبر","meta_description":"هرمان سمبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هرمان","lastname":"سمبر","token":"62466aac6231893f","created_at":"2023-05-20 16:14:50","updated_at":"2023-05-20 16:14:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":11116,"title":"هوشنگ سپهری","meta_title":"هوشنگ سپهری","meta_description":"هوشنگ سپهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هوشنگ","lastname":"سپهری","token":"b019c18ff2ab0910","created_at":"2018-02-20 11:34:00","updated_at":"2018-02-20 11:34:00","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1930126,"title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_title":"محمدابراهیم ابوکاظمی","meta_description":"محمدابراهیم ابوکاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدابراهیم","lastname":"ابوکاظمی","token":"3def4adbb1100e85","created_at":"2023-03-24 22:51:41","updated_at":"2023-03-24 22:51:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931267,"title":"علیرضا بینش","meta_title":"علیرضا بینش","meta_description":"علیرضا بینش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"بینش","token":"b953e3aff5d35cd1","created_at":"2023-05-20 16:14:50","updated_at":"2023-05-20 16:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788346,"file":"6468b12ac4bd50.30468262.pdf","book_id":3804398,"toc":null,"created_at":"2023-05-20 16:08:19","updated_at":"2023-06-18 14:31:14","process_started_at":"2023-05-22 13:52:39","process_done_at":"2023-05-22 13:52:42","process_failed_at":null,"pages_count":716,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"46d175589ef80d721b6baa25124bca12a4b26ff6bb2146df61dee006e541b3a455b62c032602cc4fb935b76840c3992a856bb53149beb6199fdbcd44212d8976","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۱۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۷۱۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931267/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علیرضا-بینش","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"145ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"147ms","total":"292ms"},"extra":{"id":1931267,"title":" ","token":"b953e3aff5d35cd1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19