دانلود کتاب های علی رضا واعظی دانلود کتاب های علی رضا واعظی

{"query":"BSS::A::*::I::1931271::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804400,"title":"خاک، آب و رشد گیاه","price":330000,"ebook_price":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۸۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a5cf6365c11ef25b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a5cf6365c11ef25b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a5cf6365c11ef25b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a5cf6365c11ef25b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a5cf6365c11ef25b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1649-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":440,"keywords":null,"token":"a5cf6365c11ef25b","created_at":"2023-05-20 16:30:11","updated_at":"2023-05-22 15:20:58","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-22 15:20:58","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931271,"title":"علی رضا واعظی","meta_title":"علی رضا واعظی","meta_description":"علی رضا واعظی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"رضا واعظی","token":"0ff0e9f6eb6081a6","created_at":"2023-05-20 16:32:43","updated_at":"2023-05-20 16:32:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931271,"title":"علی رضا واعظی","meta_title":"علی رضا واعظی","meta_description":"علی رضا واعظی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"رضا واعظی","token":"0ff0e9f6eb6081a6","created_at":"2023-05-20 16:32:43","updated_at":"2023-05-20 16:32:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788348,"file":"6468b64b3077b0.36717717.pdf","book_id":3804400,"toc":null,"created_at":"2023-05-20 16:30:11","updated_at":"2023-05-22 15:20:58","process_started_at":"2023-05-22 13:54:18","process_done_at":"2023-05-22 13:54:22","process_failed_at":null,"pages_count":440,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3f405570c5aee0c1456471322fbb41bd023fbaf52302f1e40409304ae4f9c3e545f31910fb9e3b190c7e073156692b0b42946fe8774db934fca0bdf1d3520f60","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87","urlify":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87","pages_count_fa":"۴۴۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931271/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علی-رضا-واعظی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"15ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931271,"title":" ","token":"0ff0e9f6eb6081a6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19