دانلود کتاب های جلیل شاهی دانلود کتاب های جلیل شاهی

{"query":"BSS::A::*::I::1931297::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804410,"title":"مهندسی ترافیک","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e7a7f208e7db361f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e7a7f208e7db361f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e7a7f208e7db361f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e7a7f208e7db361f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e7a7f208e7db361f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-0486-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":12,"description":"بدون توضیحات","pages_count":236,"keywords":null,"token":"e7a7f208e7db361f","created_at":"2023-05-20 17:22:00","updated_at":"2023-11-19 13:06:50","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-19 13:06:50","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931297,"title":"جلیل شاهی","meta_title":"جلیل شاهی","meta_description":"جلیل شاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلیل","lastname":"شاهی","token":"c86c5812bdb21fff","created_at":"2023-05-20 17:32:30","updated_at":"2023-05-20 17:32:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931297,"title":"جلیل شاهی","meta_title":"جلیل شاهی","meta_description":"جلیل شاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلیل","lastname":"شاهی","token":"c86c5812bdb21fff","created_at":"2023-05-20 17:32:30","updated_at":"2023-05-20 17:32:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788358,"file":"6468c270432592.00888673.pdf","book_id":3804410,"toc":null,"created_at":"2023-05-20 17:22:00","updated_at":"2023-11-19 13:06:50","process_started_at":"2023-05-22 14:01:58","process_done_at":"2023-05-22 14:01:59","process_failed_at":null,"pages_count":236,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6dfc0e33c57ac21e29fa763efeb359cf455b5f2cfc35c07aacff00ba532532dcefcb3d33d3ca6752fe5b27b3f7d44e6cb778e96b9c121d61c62226c35712b553","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۲۳۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931297/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جلیل-شاهی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"99ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"200ms"},"extra":{"id":1931297,"title":" ","token":"c86c5812bdb21fff","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19