دانلود کتاب های دکتر حمید تابلی  محبوبه عسکری باقرآبادی دانلود کتاب های دکتر حمید تابلی محبوبه عسکری باقرآبادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931305::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804414,"title":"اخلاق حرفه ای در سازمان و مدیریت","price":120000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32b5c06c304adf71/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32b5c06c304adf71/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32b5c06c304adf71/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32b5c06c304adf71/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32b5c06c304adf71/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786225844100","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":139,"keywords":null,"token":"32b5c06c304adf71","created_at":"2023-05-29 13:19:55","updated_at":"2023-10-23 14:20:01","publisher_id":176,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-23 14:20:01","available_for_web":1,"publisher_title":"جهاد دانشگاهی کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931305,"title":"دکتر حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی","meta_title":"دکتر حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی","meta_description":"دکتر حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی","token":"8417c13543a1fd7e","created_at":"2023-05-29 13:24:18","updated_at":"2023-05-29 13:24:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931305,"title":"دکتر حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی","meta_title":"دکتر حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی","meta_description":"دکتر حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید تابلی- محبوبه عسکری باقرآبادی","token":"8417c13543a1fd7e","created_at":"2023-05-29 13:24:18","updated_at":"2023-05-29 13:24:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788362,"file":"6474673392a5a8.89626536.pdf","book_id":3804414,"toc":null,"created_at":"2023-05-29 13:19:55","updated_at":"2023-10-23 14:20:01","process_started_at":"2023-05-29 13:19:58","process_done_at":"2023-05-29 13:20:00","process_failed_at":null,"pages_count":139,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3b0d39d7ad2c4bffbe9c6775052c02c24787a685206dee4a331e4de767c0c9b296253003cbce96456639e598da111441a1fbc9c9731112f0b3c287cd8d195fe7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۹"},"publisher":{"id":176,"title":"جهاد دانشگاهی کرمان","description":null,"token":"9d120b6422097848","slug":"جهاد-دانشگاهی-کرمان"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA","urlify":"%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA","pages_count_fa":"۱۳۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931305/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C--%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حمید-تابلی--محبوبه-عسکری-باقرآبادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"119ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"120ms","total":"239ms"},"extra":{"id":1931305,"title":" ","token":"8417c13543a1fd7e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19