دانلود کتاب های عباس ایزدی راد دانلود کتاب های عباس ایزدی راد

{"query":"BSS::A::*::I::1931317::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804440,"title":"نقش تفکر در موفقیت","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ba64e4288bbe454e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ba64e4288bbe454e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ba64e4288bbe454e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ba64e4288bbe454e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ba64e4288bbe454e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-736-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"ba64e4288bbe454e","created_at":"2023-06-18 14:23:39","updated_at":"2023-06-18 15:45:37","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 15:45:37","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931317,"title":"عباس ایزدی راد","meta_title":"عباس ایزدی راد","meta_description":"عباس ایزدی راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"ایزدی راد","token":"516e0ae2b11f37ee","created_at":"2023-06-18 15:45:37","updated_at":"2023-06-18 15:45:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931318,"title":"مهدیه امینی","meta_title":"مهدیه امینی","meta_description":"مهدیه امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"امینی","token":"e3b2abb4a9c4c618","created_at":"2023-06-18 15:45:37","updated_at":"2023-06-18 15:45:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931317,"title":"عباس ایزدی راد","meta_title":"عباس ایزدی راد","meta_description":"عباس ایزدی راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"ایزدی راد","token":"516e0ae2b11f37ee","created_at":"2023-06-18 15:45:37","updated_at":"2023-06-18 15:45:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931318,"title":"مهدیه امینی","meta_title":"مهدیه امینی","meta_description":"مهدیه امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"امینی","token":"e3b2abb4a9c4c618","created_at":"2023-06-18 15:45:37","updated_at":"2023-06-18 15:45:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788388,"file":"648ed424141c05.62240112.pdf","book_id":3804440,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 14:23:40","updated_at":"2023-06-18 15:45:37","process_started_at":"2023-06-18 14:23:42","process_done_at":"2023-06-18 14:23:44","process_failed_at":null,"pages_count":131,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3e63aa407b30475a0c4140b3f71032b7a56adb3017ad07bd729881d1b6c157ed961b193459f9e0095cb833b0e4550fbaf5e7e7cdf4245d1e4cc63a7593267ab3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA","urlify":"%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931317/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عباس-ایزدی-راد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1931317,"title":" ","token":"516e0ae2b11f37ee","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19