دانلود کتاب های مهدی میرعرب رضی دانلود کتاب های مهدی میرعرب رضی

{"query":"BSS::A::*::I::1931326::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804432,"title":"سلامت مالی در بانک ها","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8dca5e9c587e5fb8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8dca5e9c587e5fb8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8dca5e9c587e5fb8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8dca5e9c587e5fb8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8dca5e9c587e5fb8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-683-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"8dca5e9c587e5fb8","created_at":"2023-06-18 13:42:24","updated_at":"2023-06-18 16:05:05","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 16:05:05","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":110000,"cache":1,"authors":[{"id":1931325,"title":"یوسف افشارنیا","meta_title":"یوسف افشارنیا","meta_description":"یوسف افشارنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوسف","lastname":"افشارنیا","token":"d10ef2c7bed489e9","created_at":"2023-06-18 16:01:52","updated_at":"2023-06-18 16:01:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931326,"title":"مهدی میرعرب رضی","meta_title":"مهدی میرعرب رضی","meta_description":"مهدی میرعرب رضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"میرعرب رضی","token":"7ef07465d590db78","created_at":"2023-06-18 16:05:05","updated_at":"2023-06-18 16:05:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931325,"title":"یوسف افشارنیا","meta_title":"یوسف افشارنیا","meta_description":"یوسف افشارنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوسف","lastname":"افشارنیا","token":"d10ef2c7bed489e9","created_at":"2023-06-18 16:01:52","updated_at":"2023-06-18 16:01:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931326,"title":"مهدی میرعرب رضی","meta_title":"مهدی میرعرب رضی","meta_description":"مهدی میرعرب رضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"میرعرب رضی","token":"7ef07465d590db78","created_at":"2023-06-18 16:05:05","updated_at":"2023-06-18 16:05:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788380,"file":"648eca7887e925.85052864.pdf","book_id":3804432,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:42:24","updated_at":"2023-06-18 16:05:22","process_started_at":"2023-06-18 13:42:26","process_done_at":"2023-06-18 13:42:28","process_failed_at":null,"pages_count":150,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c6f72b416e13b74888249615b1ab2d9b605f32494b2fbf206b60324b8c7d26874f5c80196d251e50ddd5ff18cba81309273d881444982ccb4b173f4824d12fb6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931326/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B6%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهدی-میرعرب-رضی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"112ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"113ms","total":"225ms"},"extra":{"id":1931326,"title":" ","token":"7ef07465d590db78","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19