دانلود کتاب های امیر عباس حضرتی دانلود کتاب های امیر عباس حضرتی

{"query":"BSS::A::*::I::1931327::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804421,"title":"برنامه ریزی و توسعه شهری پایدار","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55ec697a143d55b3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-644-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"55ec697a143d55b3","created_at":"2023-06-18 13:32:03","updated_at":"2023-06-18 16:09:38","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 16:09:38","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1931327,"title":"امیر عباس حضرتی","meta_title":"امیر عباس حضرتی","meta_description":"امیر عباس حضرتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عباس حضرتی","token":"f281665284a44791","created_at":"2023-06-18 16:08:09","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931327,"title":"امیر عباس حضرتی","meta_title":"امیر عباس حضرتی","meta_description":"امیر عباس حضرتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عباس حضرتی","token":"f281665284a44791","created_at":"2023-06-18 16:08:09","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788369,"file":"648ec80c162773.56912396.pdf","book_id":3804421,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:32:04","updated_at":"2023-06-18 16:09:38","process_started_at":"2023-06-18 13:32:04","process_done_at":"2023-06-18 13:32:06","process_failed_at":null,"pages_count":131,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a6d7cab19f2a160f274b3377378615f0bafdb1eefed8997f5c7ac5b35df28608dd4c18102a73bebf9dc60b9ce3ca71de88ed0ffcb571233cfa30e0728f7f3843","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804426,"title":"برنامه‌ریزی، مدیریت و طراحی شهرهای آینده","price":115000,"ebook_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8a1a7b9447801857/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8a1a7b9447801857/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8a1a7b9447801857/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8a1a7b9447801857/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8a1a7b9447801857/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-587-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"8a1a7b9447801857","created_at":"2023-06-18 13:33:05","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 16:08:09","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":115000,"cache":1,"authors":[{"id":1931327,"title":"امیر عباس حضرتی","meta_title":"امیر عباس حضرتی","meta_description":"امیر عباس حضرتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عباس حضرتی","token":"f281665284a44791","created_at":"2023-06-18 16:08:09","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931327,"title":"امیر عباس حضرتی","meta_title":"امیر عباس حضرتی","meta_description":"امیر عباس حضرتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عباس حضرتی","token":"f281665284a44791","created_at":"2023-06-18 16:08:09","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788374,"file":"648ec849b90219.10618663.pdf","book_id":3804426,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:33:05","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","process_started_at":"2023-06-18 13:33:07","process_done_at":"2023-06-18 13:33:11","process_failed_at":null,"pages_count":192,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c817a33992234e3084a599bd368a073eecc7ffbcceda0a91f91f9d7a91db26af038c7b11bdc1003acdaabd685fe85a89cd0032e3fa42281c9b8d2b891974ce3f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931327/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"امیر-عباس-حضرتی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"202ms"},"extra":{"id":1931327,"title":" ","token":"f281665284a44791","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19