دانلود کتاب های کریس پیرسون دانلود کتاب های کریس پیرسون

{"query":"BSS::A::*::I::1931328::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804429,"title":"سرمایه گذاری در بزرگسالی و جوانی","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/15c53225fe999290/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/15c53225fe999290/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/15c53225fe999290/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/15c53225fe999290/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/15c53225fe999290/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-698-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"15c53225fe999290","created_at":"2023-06-18 13:42:01","updated_at":"2023-06-18 16:11:24","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 16:11:24","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1931328,"title":"کریس پیرسون","meta_title":"کریس پیرسون","meta_description":"کریس پیرسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریس","lastname":"پیرسون","token":"677b65e50f55af92","created_at":"2023-06-18 16:11:24","updated_at":"2023-06-18 16:11:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931329,"title":"علی ایازخان","meta_title":"علی ایازخان","meta_description":"علی ایازخان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ایازخان","token":"cb141fdaaa572083","created_at":"2023-06-18 16:11:24","updated_at":"2023-06-18 16:11:24","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931328,"title":"کریس پیرسون","meta_title":"کریس پیرسون","meta_description":"کریس پیرسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریس","lastname":"پیرسون","token":"677b65e50f55af92","created_at":"2023-06-18 16:11:24","updated_at":"2023-06-18 16:11:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931329,"title":"علی ایازخان","meta_title":"علی ایازخان","meta_description":"علی ایازخان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ایازخان","token":"cb141fdaaa572083","created_at":"2023-06-18 16:11:24","updated_at":"2023-06-18 16:11:24","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788377,"file":"648eca6138ace8.66142539.pdf","book_id":3804429,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:42:01","updated_at":"2023-06-18 16:11:24","process_started_at":"2023-06-18 13:42:03","process_done_at":"2023-06-18 13:42:04","process_failed_at":null,"pages_count":107,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cc47a6e644bcff5e81f86c2163561ec2ba1efcfa7b17cb4518e11fd1567454bc632bcd2fd187d71c757acef130a8e897c472f087c71f247d4f4a5ea38d6a468c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931328/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کریس-پیرسون","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"120ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"122ms","total":"242ms"},"extra":{"id":1931328,"title":" ","token":"677b65e50f55af92","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19