دانلود کتاب های دکتر گلناز سعیدی دانلود کتاب های دکتر گلناز سعیدی

{"query":"BSS::A::*::I::1931337::*","current_page":1,"items":4,"data":[{"id":3804434,"title":"جایگاه اقلیت های زرتشتی در دوره مشروطه قاچار و پهلوی اول","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8828805782695ab/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c8828805782695ab/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8828805782695ab/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8828805782695ab/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8828805782695ab/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-525-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"c8828805782695ab","created_at":"2023-06-18 13:42:30","updated_at":"2023-06-19 11:47:51","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-19 11:47:51","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":150000,"cache":1,"authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788382,"file":"648eca7edb27d1.04184198.pdf","book_id":3804434,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:42:31","updated_at":"2023-06-19 11:47:51","process_started_at":"2023-06-18 13:42:31","process_done_at":"2023-06-18 13:42:34","process_failed_at":null,"pages_count":270,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9c6a070ed9309a6807314aa8e424bc732b375371321ffb9fabc25aa16ab77181af0ac94170701436772c281671ac0dd9693bad54198cc4b08a0d666946b193fd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804438,"title":"کشور امارات عربی متحده - چگونگی استقلال و تاثیرش بر سیاست خارجی ایران","price":135000,"ebook_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۴۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fa84a1814106568f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fa84a1814106568f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fa84a1814106568f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fa84a1814106568f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fa84a1814106568f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-683-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"fa84a1814106568f","created_at":"2023-06-18 14:09:47","updated_at":"2023-06-19 11:52:17","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-19 11:52:17","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":135000,"cache":1,"authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788386,"file":"648ed0e42b7742.31328758.pdf","book_id":3804438,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 14:09:48","updated_at":"2023-06-19 11:52:17","process_started_at":"2023-06-18 14:09:50","process_done_at":"2023-06-18 14:09:54","process_failed_at":null,"pages_count":217,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e7454a29842c27fdb2847fce24f924412a0909e4ddf1f6235e35bf387560856676e6c3188366c4bd18f052a195076cd74a3c29680aa8396115e2b188282da1e8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87---%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87---%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804436,"title":"نگرشی بر فرهنگ و تمدن اسلامی","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8a4a2c9a355afa2c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8a4a2c9a355afa2c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8a4a2c9a355afa2c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8a4a2c9a355afa2c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8a4a2c9a355afa2c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-724-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"8a4a2c9a355afa2c","created_at":"2023-06-18 14:09:16","updated_at":"2023-06-19 11:49:48","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-19 11:49:48","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788384,"file":"648ed0c5087ae7.06762898.pdf","book_id":3804436,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 14:09:17","updated_at":"2023-06-19 11:49:48","process_started_at":"2023-06-18 14:09:19","process_done_at":"2023-06-18 14:09:22","process_failed_at":null,"pages_count":204,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"01bcffe75c92375dfc5ca9d0e6deb0573025629403712b79430407eb0c391812b7ebfd8e857ce730517eb93a0bbdcfe3c4cf9ec73b56639bf72dea4bdd19ea05","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","urlify":"%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804441,"title":"وضع کنونی جهان اسلام","price":452000,"ebook_price":"۲۲۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۳۵‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f5cbe17efd59c500/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f5cbe17efd59c500/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f5cbe17efd59c500/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f5cbe17efd59c500/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f5cbe17efd59c500/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-579-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"f5cbe17efd59c500","created_at":"2023-06-18 14:26:53","updated_at":"2023-06-19 11:56:44","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-19 11:56:44","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":452000,"cache":1,"authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931337,"title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_title":"دکتر گلناز سعیدی","meta_description":"دکتر گلناز سعیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"گلناز سعیدی","token":"e70c19f5012e84e9","created_at":"2023-06-19 11:47:50","updated_at":"2023-06-19 11:47:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788389,"file":"648ed4e5dbc394.22553229.pdf","book_id":3804441,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 14:26:54","updated_at":"2023-06-19 11:56:44","process_started_at":"2023-06-18 14:26:55","process_done_at":"2023-06-18 14:27:07","process_failed_at":null,"pages_count":753,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3b189d1b4ac0ffabf1e511a8204ed9e414b0dd5095e34c8c348215743c994cc3f13f8c5aa671de1fbfd068e40ab500d7fc740c62bde66bb95aa0b6ace62d0a3e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۵۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931337/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":4,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":4,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":4,"title":"دکتر-گلناز-سعیدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"104ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"210ms"},"extra":{"id":1931337,"title":" ","token":"e70c19f5012e84e9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19