دانلود کتاب های نادیه دانشمندپور دانلود کتاب های نادیه دانشمندپور

{"query":"BSS::A::*::I::1931338::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804439,"title":"معماری بومی و توسعه ی پایدار در ایران","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/323c5eb5a684064c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/323c5eb5a684064c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/323c5eb5a684064c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/323c5eb5a684064c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/323c5eb5a684064c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-572-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"323c5eb5a684064c","created_at":"2023-06-18 14:10:34","updated_at":"2023-06-19 11:54:30","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-19 11:54:30","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":60000,"cache":1,"authors":[{"id":1931338,"title":"نادیه دانشمندپور","meta_title":"نادیه دانشمندپور","meta_description":"نادیه دانشمندپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نادیه","lastname":"دانشمندپور","token":"8a6764d2657d347c","created_at":"2023-06-19 11:54:30","updated_at":"2023-06-19 11:54:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931338,"title":"نادیه دانشمندپور","meta_title":"نادیه دانشمندپور","meta_description":"نادیه دانشمندپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نادیه","lastname":"دانشمندپور","token":"8a6764d2657d347c","created_at":"2023-06-19 11:54:30","updated_at":"2023-06-19 11:54:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788387,"file":"648ed113062455.51474442.pdf","book_id":3804439,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 14:10:35","updated_at":"2023-06-19 11:54:30","process_started_at":"2023-06-18 14:10:35","process_done_at":"2023-06-18 14:10:38","process_failed_at":null,"pages_count":183,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3e7f460372030ad0ee82f0258adc2beaf7e5ebc3089582dd4e9a59ab7574f74da66e14c8ffbecd69020894c5cfd10aa37abfc04b6627d9ea4f7a46d309820202","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931338/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"نادیه-دانشمندپور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"87ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"88ms","total":"175ms"},"extra":{"id":1931338,"title":" ","token":"8a6764d2657d347c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19