دانلود کتاب های دکتر سعید دهقان منشادی دانلود کتاب های دکتر سعید دهقان منشادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931341::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804447,"title":"تاثیر نااطمینانی سیاستهای پولی و ارزی بر بهره وری نیروی کار در ایران","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9753ef8ea466465c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9753ef8ea466465c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9753ef8ea466465c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9753ef8ea466465c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9753ef8ea466465c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-687-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"9753ef8ea466465c","created_at":"2023-06-20 13:27:20","updated_at":"2023-06-20 13:41:12","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-20 13:41:12","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931341,"title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_description":"دکتر سعید دهقان منشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید دهقان منشادی","token":"b18732df33bd3df6","created_at":"2023-06-20 13:39:43","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931341,"title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_description":"دکتر سعید دهقان منشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید دهقان منشادی","token":"b18732df33bd3df6","created_at":"2023-06-20 13:39:43","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788395,"file":"649169f0c5afc5.68102256.pdf","book_id":3804447,"toc":null,"created_at":"2023-06-20 13:27:21","updated_at":"2023-06-20 13:41:12","process_started_at":"2023-06-20 13:27:23","process_done_at":"2023-06-20 13:27:29","process_failed_at":null,"pages_count":182,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c1853b7e6ccd042a4064e803c2d14feadbe74516ab1a2ea78b897809ddaffc8b521a1e93ed247ac347fbc488e2adf9467055b51349a63028e80f9d0e0dec0ef4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804446,"title":"استراتژی جذب مشتری در بانک","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-696-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"fc8b4693ce2b8343","created_at":"2023-06-20 13:27:09","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-20 13:39:43","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931341,"title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_description":"دکتر سعید دهقان منشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید دهقان منشادی","token":"b18732df33bd3df6","created_at":"2023-06-20 13:39:43","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931341,"title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_description":"دکتر سعید دهقان منشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید دهقان منشادی","token":"b18732df33bd3df6","created_at":"2023-06-20 13:39:43","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788394,"file":"649169e5787568.64265452.pdf","book_id":3804446,"toc":null,"created_at":"2023-06-20 13:27:09","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","process_started_at":"2023-06-20 13:27:12","process_done_at":"2023-06-20 13:27:16","process_failed_at":null,"pages_count":187,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"50c68ca6da31d3057ef840570d1f309cc52e07503f2cf886051be1cd8a3561f41d3bac8ae78522de9a75d4245b7967ee65117555d7e4a37ea0d675019c945b51","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9","urlify":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931341/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-سعید-دهقان-منشادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"196ms"},"extra":{"id":1931341,"title":" ","token":"b18732df33bd3df6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19