دانلود کتاب های محمد صیادی دانلود کتاب های محمد صیادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931347::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804450,"title":"افزایش ظرفیت تولید مراتع از طریق انتخاب گونه های علوفه ای مناسب و تاثیر روش کاشت","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/121de2089327d44a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/121de2089327d44a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/121de2089327d44a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/121de2089327d44a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/121de2089327d44a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1352,"nobat_chap":1,"description":"در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: بهبود وضع اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه مردم در سال‌های اخیر در کیفیت و کمیت مواد مصرفی قاطبه افراد مردم ما اثر بی تردیدی داشته است. ازجمله مصرف گوشت قر...","pages_count":48,"keywords":null,"token":"121de2089327d44a","created_at":"2023-06-21 11:50:14","updated_at":"2023-06-21 15:16:21","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-21 15:11:54","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931347,"title":"محمد صیادی","meta_title":"محمد صیادی","meta_description":"محمد صیادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"صیادی","token":"6fb8e35a7dbb8d05","created_at":"2023-06-21 15:11:53","updated_at":"2023-06-21 15:11:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931347,"title":"محمد صیادی","meta_title":"محمد صیادی","meta_description":"محمد صیادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"صیادی","token":"6fb8e35a7dbb8d05","created_at":"2023-06-21 15:11:53","updated_at":"2023-06-21 15:11:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788398,"file":"6492a4aea82738.53371236.pdf","book_id":3804450,"toc":null,"created_at":"2023-06-21 11:50:14","updated_at":"2023-06-25 13:19:24","process_started_at":"2023-06-21 11:50:16","process_done_at":"2023-06-21 11:50:19","process_failed_at":null,"pages_count":24,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"148a8b8b416cd599da320dccee0590cc076dc018162b137be1779f127ecd9c91d11bc144e07c841546ec5e18b1f57591474351d16a4eb18632ca22f5546b5cb6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA","pages_count_fa":"۴۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931347/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-صیادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"101ms","total":"198ms"},"extra":{"id":1931347,"title":" ","token":"6fb8e35a7dbb8d05","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19