دانلود کتاب های موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها دانلود کتاب های موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها

{"query":"BSS::A::*::I::1931350::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804453,"title":"گلها و گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک و کویری ایران (جلد اول: گیاهان منطقه کلاک)","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/564c85614ce3cd8f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/564c85614ce3cd8f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/564c85614ce3cd8f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/564c85614ce3cd8f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/564c85614ce3cd8f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1355,"nobat_chap":1,"description":"کتابی مصور است که در ابتدای آن اطلاعاتی درباره منطقه کلاک ارایه شده است، پس از آن روش استفاده از کتاب توضیح داده شده است،‌ در ادامه تصاویر رنگی گیاهان به همراه مشخصات گیاهشناسی آن ها به‌طور ...","pages_count":298,"keywords":null,"token":"564c85614ce3cd8f","created_at":"2023-06-21 12:02:15","updated_at":"2023-06-25 13:18:15","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-21 15:22:26","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931350,"title":"موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها","meta_title":"موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها","meta_description":"موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات مراتع و جنگلها","token":"723a074962ac077c","created_at":"2023-06-21 15:22:26","updated_at":"2023-06-21 15:22:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931350,"title":"موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها","meta_title":"موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها","meta_description":"موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات مراتع و جنگلها","token":"723a074962ac077c","created_at":"2023-06-21 15:22:26","updated_at":"2023-06-21 15:22:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788401,"file":"6492a77face158.63824858.pdf","book_id":3804453,"toc":null,"created_at":"2023-06-21 12:02:16","updated_at":"2023-06-25 13:18:15","process_started_at":"2023-06-21 12:02:18","process_done_at":"2023-06-21 12:02:25","process_failed_at":null,"pages_count":298,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4d5557a6c9e87aa91a6ded9382676c9005c0d609301e2431eee02489eb8de2338e7d970430dc9075ddf00862ef07f8e6f9705ceddc5ee5e086d4fd504de8d28d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%A9-","urlify":"%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%A9-","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931350/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"موسسه-تحقیقات-مراتع-و-جنگلها","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1931350,"title":" ","token":"723a074962ac077c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19