دانلود کتاب های دکتر فرود آزادبخت دانلود کتاب های دکتر فرود آزادبخت

{"query":"BSS::A::*::I::1931351::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804455,"title":"مدیریت در هزاره سوم","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e825a7fcb67a826a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e825a7fcb67a826a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e825a7fcb67a826a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e825a7fcb67a826a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e825a7fcb67a826a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-549-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"e825a7fcb67a826a","created_at":"2023-06-24 12:22:55","updated_at":"2023-06-25 13:09:57","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-25 13:09:57","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":110000,"cache":1,"authors":[{"id":1931351,"title":"دکتر فرود آزادبخت","meta_title":"دکتر فرود آزادبخت","meta_description":"دکتر فرود آزادبخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرود آزادبخت","token":"705f8ee8b20bac95","created_at":"2023-06-25 13:09:56","updated_at":"2023-06-25 13:09:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931351,"title":"دکتر فرود آزادبخت","meta_title":"دکتر فرود آزادبخت","meta_description":"دکتر فرود آزادبخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرود آزادبخت","token":"705f8ee8b20bac95","created_at":"2023-06-25 13:09:56","updated_at":"2023-06-25 13:09:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788403,"file":"6496a0d82370a8.78410280.pdf","book_id":3804455,"toc":null,"created_at":"2023-06-24 12:22:56","updated_at":"2023-06-25 13:09:57","process_started_at":"2023-06-24 12:22:58","process_done_at":"2023-06-24 12:23:00","process_failed_at":null,"pages_count":182,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1511ceadfd5defed0821b504f1804f1948f1c5872a548a663cd449958c044f378b86b3b08a9d1b1cc0b6dd1255e550719a181977f10b2c98dd25b0d4fff92ea4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931351/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-فرود-آزادبخت","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"125ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"251ms"},"extra":{"id":1931351,"title":" ","token":"705f8ee8b20bac95","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19