دانلود کتاب های کیان نجفی تیره شبانکاره دانلود کتاب های کیان نجفی تیره شبانکاره

{"query":"BSS::A::*::I::1931353::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804449,"title":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپهای گیاهی منطقه لار","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/735cdef5ac5c576d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/735cdef5ac5c576d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/735cdef5ac5c576d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/735cdef5ac5c576d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/735cdef5ac5c576d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-473-515-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"در مقدمه این کتاب آمده است: هر نوع برنامه‌ ریزی در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی تجدیدشونده نیازمند شناخت عمیق اکوسیستم است.در اکوسیستم های طبیعی به‌طور معمول جوامع گیاهی تحت تاثیر عوامل آب ...","pages_count":176,"keywords":null,"token":"735cdef5ac5c576d","created_at":"2023-06-21 11:48:58","updated_at":"2023-06-25 13:16:22","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-21 15:08:58","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931353,"title":"کیان نجفی تیره شبانکاره","meta_title":"کیان نجفی تیره شبانکاره","meta_description":"کیان نجفی تیره شبانکاره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیان","lastname":"نجفی تیره شبانکاره","token":"2e195b3d92e4fe0c","created_at":"2023-06-25 13:16:21","updated_at":"2023-06-25 13:16:21","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931353,"title":"کیان نجفی تیره شبانکاره","meta_title":"کیان نجفی تیره شبانکاره","meta_description":"کیان نجفی تیره شبانکاره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیان","lastname":"نجفی تیره شبانکاره","token":"2e195b3d92e4fe0c","created_at":"2023-06-25 13:16:21","updated_at":"2023-06-25 13:16:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788397,"file":"6492a462911510.31157734.pdf","book_id":3804449,"toc":null,"created_at":"2023-06-21 11:48:58","updated_at":"2023-06-25 13:16:22","process_started_at":"2023-06-21 11:49:00","process_done_at":"2023-06-21 11:49:02","process_failed_at":null,"pages_count":176,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dadd3b8de25c08a9df613068bf0a9a467155804d2e34205a8f56f30ee6915f757a6dc12612254b57180c119115cb3cb2f68cfdbb3f2f5e1487ee76654558b82e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931353/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کیان-نجفی-تیره-شبانکاره","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1931353,"title":" ","token":"2e195b3d92e4fe0c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19