دانلود کتاب های مسعود امین پور مجومردی دانلود کتاب های مسعود امین پور مجومردی

{"query":"BSS::A::*::I::1931357::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804477,"title":"بازاریابی در رسانه های اجتماعی برای کسب و کار های کوچک","price":500000,"ebook_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b76b88fffa40393/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b76b88fffa40393/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b76b88fffa40393/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b76b88fffa40393/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b76b88fffa40393/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-710-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"2b76b88fffa40393","created_at":"2023-08-12 16:22:51","updated_at":"2023-08-13 12:12:41","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-13 12:12:41","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":540000,"cache":1,"authors":[{"id":1931356,"title":"پروفسور کلی لی","meta_title":"پروفسور کلی لی","meta_description":"پروفسور کلی لی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"کلی لی","token":"fb894e1c6f658470","created_at":"2023-08-13 12:12:41","updated_at":"2023-08-13 12:12:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931357,"title":"مسعود امین پور مجومردی","meta_title":"مسعود امین پور مجومردی","meta_description":"مسعود امین پور مجومردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"امین پور مجومردی","token":"dd3c35b61105bf3e","created_at":"2023-08-13 12:12:41","updated_at":"2023-08-13 12:12:41","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931356,"title":"پروفسور کلی لی","meta_title":"پروفسور کلی لی","meta_description":"پروفسور کلی لی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"کلی لی","token":"fb894e1c6f658470","created_at":"2023-08-13 12:12:41","updated_at":"2023-08-13 12:12:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931357,"title":"مسعود امین پور مجومردی","meta_title":"مسعود امین پور مجومردی","meta_description":"مسعود امین پور مجومردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"امین پور مجومردی","token":"dd3c35b61105bf3e","created_at":"2023-08-13 12:12:41","updated_at":"2023-08-13 12:12:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788425,"file":"64d77293e43e22.01078604.pdf","book_id":3804477,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:52","updated_at":"2023-08-13 12:12:41","process_started_at":"2023-08-12 16:23:17","process_done_at":"2023-08-12 16:23:30","process_failed_at":null,"pages_count":902,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8b6500eab74fddc978620ec80e316feb5da4294eef284320fad42f97e699bd9937864219f3d9d0cede0c065c2de8097a5b15dfc5b10e6c3cb241b23dd347dbd5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9","urlify":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931357/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مسعود-امین-پور-مجومردی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"132ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"133ms","total":"265ms"},"extra":{"id":1931357,"title":" ","token":"dd3c35b61105bf3e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19