دانلود کتاب های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دانلود کتاب های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

{"query":"BSS::A::*::I::1931366::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804492,"title":"آربراتوم مرکز بررسیهای نوشهر","price":225000,"ebook_price":"۱۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۷۸‌,‌۷۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c112d807d41a8e4b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c112d807d41a8e4b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c112d807d41a8e4b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c112d807d41a8e4b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c112d807d41a8e4b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1349,"nobat_chap":1,"description":"در سرآغاز کتاب آمده است: آربرتوم نوشهر از بدو تاسیس به همین موسوم گردید و مساحتی نزدیک به ده هکتار را اشغال می‌کند. این باغ در سال 1336 احداث شد و از شمال به باغ مرکبات یا باغ سابق کشاورزی محدود ...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"c112d807d41a8e4b","created_at":"2023-08-20 13:52:23","updated_at":"2023-08-20 15:44:56","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:44:56","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931366,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_description":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"b00b70f9d3addb98","created_at":"2023-08-20 15:38:06","updated_at":"2023-08-20 15:38:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931366,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_description":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"b00b70f9d3addb98","created_at":"2023-08-20 15:38:06","updated_at":"2023-08-20 15:38:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788440,"file":"64e1db4fecdc40.92771992.pdf","book_id":3804492,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:52:24","updated_at":"2023-08-20 15:44:56","process_started_at":"2023-08-20 13:52:27","process_done_at":"2023-08-20 13:52:29","process_failed_at":null,"pages_count":200,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"53a899efb84d3cc728c51bbda2e00c54e980fb7e9530f09ee81406fdfa9f85f9ca315858aea6e0c414357530d1081299c522c7e1d412c1c07c2548d61e3bd776","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1","urlify":"%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931366/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"موسسه-تحقیقات-جنگلها-و-مراتع-کشور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1931366,"title":" ","token":"b00b70f9d3addb98","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19