دانلود کتاب های بیپن خیال دانلود کتاب های بیپن خیال

{"query":"BSS::A::*::I::1931367::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804491,"title":"بررسی آفات صنوبر در ایران","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۶۶‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bb67187ff7092af7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bb67187ff7092af7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bb67187ff7092af7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bb67187ff7092af7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bb67187ff7092af7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1360,"nobat_chap":1,"description":"در قسمتی از دیباچه کتاب آمده است، زراعت صنوبر در ایران یکی از زراعت‌های سنتی و صنعتی است که از ابتدا به‌صورت یک کشت هدایت‌شده در مسیر صحیح ازنظر فنی و اقتصادی توسعه یافته است و در این ر...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"bb67187ff7092af7","created_at":"2023-08-20 13:51:39","updated_at":"2023-08-20 15:44:36","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:44:36","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931367,"title":"بیپن خیال","meta_title":"بیپن خیال","meta_description":"بیپن خیال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بیپن","lastname":"خیال","token":"f9f3d85f32758287","created_at":"2023-08-20 15:40:56","updated_at":"2023-08-20 15:40:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931368,"title":"نیره صدرایی","meta_title":"نیره صدرایی","meta_description":"نیره صدرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیره","lastname":"صدرایی","token":"4527f614071011e8","created_at":"2023-08-20 15:40:56","updated_at":"2023-08-20 15:40:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931367,"title":"بیپن خیال","meta_title":"بیپن خیال","meta_description":"بیپن خیال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بیپن","lastname":"خیال","token":"f9f3d85f32758287","created_at":"2023-08-20 15:40:56","updated_at":"2023-08-20 15:40:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931368,"title":"نیره صدرایی","meta_title":"نیره صدرایی","meta_description":"نیره صدرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیره","lastname":"صدرایی","token":"4527f614071011e8","created_at":"2023-08-20 15:40:56","updated_at":"2023-08-20 15:40:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788439,"file":"64e1db23bb2401.38443737.pdf","book_id":3804491,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:51:40","updated_at":"2023-08-20 15:44:36","process_started_at":"2023-08-20 13:51:41","process_done_at":"2023-08-20 13:51:42","process_failed_at":null,"pages_count":136,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b608c63ed15eb773897ef600094ccba26048fd2018b1b83387447ce38b0c7dd9bead3640a1f1c2fa8fd3db1d8750ace26f31f39e556dc8dbc63e9d2fc8463e19","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931367/%D8%A8%DB%8C%D9%BE%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"بیپن-خیال","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"127ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"256ms"},"extra":{"id":1931367,"title":" ","token":"f9f3d85f32758287","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19