دانلود کتاب های پ اف. برجس دانلود کتاب های پ اف. برجس

{"query":"BSS::A::*::I::1931369::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804489,"title":"گزارش نهایی تحقیق در تجدید حیات جنگلهای بحر خزر","price":105000,"ebook_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۳۶‌,‌۷۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0c98d5d5584c3ead/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0c98d5d5584c3ead/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0c98d5d5584c3ead/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0c98d5d5584c3ead/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0c98d5d5584c3ead/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1361,"nobat_chap":1,"description":"در بخشی از پیشگفتار کتاب به قلم مترجم این چنین آمده است: در پی درخواست کشور ایران مبنی بر اعزام یک نفر متخصص در امر سیلویکولتور، به منظور انجام تحقیقاتی در جنگل‌های شمال ایران، آقای پ. ف. برجس &l...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"0c98d5d5584c3ead","created_at":"2023-08-20 13:49:14","updated_at":"2023-08-20 15:47:50","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:47:50","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931369,"title":"پ اف. برجس","meta_title":"پ اف. برجس","meta_description":"پ اف. برجس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پ","lastname":"اف. برجس","token":"e9f455bf42ef1fc2","created_at":"2023-08-20 15:47:49","updated_at":"2023-08-20 15:47:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931369,"title":"پ اف. برجس","meta_title":"پ اف. برجس","meta_description":"پ اف. برجس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پ","lastname":"اف. برجس","token":"e9f455bf42ef1fc2","created_at":"2023-08-20 15:47:49","updated_at":"2023-08-20 15:47:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788437,"file":"64e1da930ccaa2.36152648.pdf","book_id":3804489,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:49:15","updated_at":"2023-08-20 15:47:50","process_started_at":"2023-08-20 13:49:16","process_done_at":"2023-08-20 13:49:21","process_failed_at":null,"pages_count":82,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"05213b552740bd2056bb1cc6873b151acdcde8151803b10902f88f66c4601dea38288c4f33f6e3bb576381e3f2bb30a2e32da268138d36a04f1eb160c6ff4e81","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1","urlify":"%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931369/%D9%BE-%D8%A7%D9%81.-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"پ-اف.-برجس","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1931369,"title":" ","token":"e9f455bf42ef1fc2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19