دانلود کتاب های حسن مهدی زاده دانلود کتاب های حسن مهدی زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1931372::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804476,"title":"تکنیک های ابتکاری ارزش آفرین در پروژه های چالشی","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1fb7953f6048326b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1fb7953f6048326b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1fb7953f6048326b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1fb7953f6048326b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1fb7953f6048326b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-739-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"1fb7953f6048326b","created_at":"2023-08-12 16:22:40","updated_at":"2023-09-02 15:40:08","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:51:14","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931372,"title":"حسن مهدی زاده","meta_title":"حسن مهدی زاده","meta_description":"حسن مهدی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"مهدی زاده","token":"7e2606873d6fa535","created_at":"2023-08-20 15:51:14","updated_at":"2023-08-20 15:51:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931372,"title":"حسن مهدی زاده","meta_title":"حسن مهدی زاده","meta_description":"حسن مهدی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"مهدی زاده","token":"7e2606873d6fa535","created_at":"2023-08-20 15:51:14","updated_at":"2023-08-20 15:51:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788424,"file":"64d77288aa40f4.89687678.pdf","book_id":3804476,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:40","updated_at":"2023-09-02 15:40:08","process_started_at":"2023-08-12 16:23:13","process_done_at":"2023-08-12 16:23:16","process_failed_at":null,"pages_count":169,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"78e55b2b106f8089aeeaf593ce0f93ba002cc896d66e0f1a7a1e1e20c26de30aacadddac5393adec6707e9aeed08ed37dfd35ddd0e00bdbf9e897604891dd7a6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931372/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسن-مهدی-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"112ms","total":"223ms"},"extra":{"id":1931372,"title":" ","token":"7e2606873d6fa535","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19