دانلود کتاب های مهندس حبیب اله یگانه دانلود کتاب های مهندس حبیب اله یگانه

{"query":"BSS::A::*::I::1931376::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804475,"title":"عیب یابی و تعمیر آسانسور راهنمای مطالعه برای مدرک تکنسین","price":220000,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f2f0ecd222800d3d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f2f0ecd222800d3d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f2f0ecd222800d3d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f2f0ecd222800d3d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f2f0ecd222800d3d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-751-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"f2f0ecd222800d3d","created_at":"2023-08-12 16:22:39","updated_at":"2023-09-02 15:41:32","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:52:58","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":220000,"cache":1,"authors":[{"id":1931375,"title":"دیویید هرس","meta_title":"دیویید هرس","meta_description":"دیویید هرس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیویید","lastname":"هرس","token":"dfb6f2ce2a9b455a","created_at":"2023-08-20 15:52:57","updated_at":"2023-08-20 15:52:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931376,"title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_description":"مهندس حبیب اله یگانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حبیب اله یگانه","token":"54c802cdf60928d1","created_at":"2023-08-20 15:52:57","updated_at":"2023-08-20 15:52:57","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931375,"title":"دیویید هرس","meta_title":"دیویید هرس","meta_description":"دیویید هرس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیویید","lastname":"هرس","token":"dfb6f2ce2a9b455a","created_at":"2023-08-20 15:52:57","updated_at":"2023-08-20 15:52:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931376,"title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_description":"مهندس حبیب اله یگانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حبیب اله یگانه","token":"54c802cdf60928d1","created_at":"2023-08-20 15:52:57","updated_at":"2023-08-20 15:52:57","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788423,"file":"64d77287b55b89.55068467.pdf","book_id":3804475,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:39","updated_at":"2023-09-02 15:41:32","process_started_at":"2023-08-12 16:23:05","process_done_at":"2023-08-12 16:23:13","process_failed_at":null,"pages_count":361,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"70951253df1a3b538a3607bb9bbd0ad4cc1abf9df023bf74d1549688e99096f21b336f04bea7e1285eeb5435b87b688f9d4ddb59ec5187dc55da4d3676edd2c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86","urlify":"%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804474,"title":"اصول فنی آسانسور و پله برقی","price":141000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/79a4ffa94b23cc05/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/79a4ffa94b23cc05/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/79a4ffa94b23cc05/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/79a4ffa94b23cc05/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/79a4ffa94b23cc05/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-723-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"79a4ffa94b23cc05","created_at":"2023-08-12 16:22:33","updated_at":"2023-09-02 15:42:46","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:56:00","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":141000,"cache":1,"authors":[{"id":1931376,"title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_description":"مهندس حبیب اله یگانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حبیب اله یگانه","token":"54c802cdf60928d1","created_at":"2023-08-20 15:52:57","updated_at":"2023-08-20 15:52:57","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931376,"title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_title":"مهندس حبیب اله یگانه","meta_description":"مهندس حبیب اله یگانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"حبیب اله یگانه","token":"54c802cdf60928d1","created_at":"2023-08-20 15:52:57","updated_at":"2023-08-20 15:52:57","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788422,"file":"64d77281a1c6d0.22719972.pdf","book_id":3804474,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:33","updated_at":"2023-09-02 15:42:46","process_started_at":"2023-08-12 16:23:02","process_done_at":"2023-08-12 16:23:05","process_failed_at":null,"pages_count":235,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b0c1535418fdbc519f91efe304a396b607a21b4451c94b65e7a7bb4648f296589801abf4b9a29984e991f4117cf60d3456d171557aed39bf36827dfb09c8c8c9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931376/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"مهندس-حبیب-اله-یگانه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"210ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"213ms","total":"423ms"},"extra":{"id":1931376,"title":" ","token":"54c802cdf60928d1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19