دانلود کتاب های دکتر ابراهیم بیرقی پناه دانلود کتاب های دکتر ابراهیم بیرقی پناه

مدیریت در هزار سوم

دکتر ابراهیم بیرقی پناه , دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده , روح اله عابدی باباعربی ,

مدیریت استراتژیک

علی ابراهیم زاده , دکتر داریوش جمشیدی , دکتر ابراهیم بیرقی پناه ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931383::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804466,"title":"مدیریت در هزار سوم","price":165000,"ebook_price":"۸۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6ebc067513f1af2c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6ebc067513f1af2c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6ebc067513f1af2c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6ebc067513f1af2c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6ebc067513f1af2c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-766-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"6ebc067513f1af2c","created_at":"2023-08-12 16:22:18","updated_at":"2023-09-02 15:55:51","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:16:18","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":165000,"cache":1,"authors":[{"id":1931383,"title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_description":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابراهیم بیرقی پناه","token":"9b264be58259abbd","created_at":"2023-08-20 16:08:27","updated_at":"2023-08-20 16:08:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931392,"title":"دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده","meta_title":"دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده","meta_description":"دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید فارسی علی ابراهیم زاده","token":"f6ec503d39420246","created_at":"2023-08-20 16:16:18","updated_at":"2023-08-20 16:16:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931393,"title":"روح اله عابدی باباعربی","meta_title":"روح اله عابدی باباعربی","meta_description":"روح اله عابدی باباعربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"روح","lastname":"اله عابدی باباعربی","token":"852aac0acb2f2a1a","created_at":"2023-08-20 16:16:18","updated_at":"2023-08-20 16:16:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931383,"title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_description":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابراهیم بیرقی پناه","token":"9b264be58259abbd","created_at":"2023-08-20 16:08:27","updated_at":"2023-08-20 16:08:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931392,"title":"دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده","meta_title":"دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده","meta_description":"دکتر سعید فارسی علی ابراهیم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید فارسی علی ابراهیم زاده","token":"f6ec503d39420246","created_at":"2023-08-20 16:16:18","updated_at":"2023-08-20 16:16:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931393,"title":"روح اله عابدی باباعربی","meta_title":"روح اله عابدی باباعربی","meta_description":"روح اله عابدی باباعربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"روح","lastname":"اله عابدی باباعربی","token":"852aac0acb2f2a1a","created_at":"2023-08-20 16:16:18","updated_at":"2023-08-20 16:16:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788414,"file":"64d772723d9145.30885717.pdf","book_id":3804466,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:18","updated_at":"2023-09-02 15:55:51","process_started_at":"2023-08-12 16:22:22","process_done_at":"2023-08-12 16:22:26","process_failed_at":null,"pages_count":181,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8be0e6aaff4073a6a176a6e7b992b6010eb795a96b42d04b4b6c23666f2b1f8117f3e43f85c82a9232828ab1cc36d36bdab8fec980302fb5a1c787fb7955dc50","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804471,"title":"مدیریت استراتژیک","price":145000,"ebook_price":"۷۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bf3e3fc617a66e43/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bf3e3fc617a66e43/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bf3e3fc617a66e43/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bf3e3fc617a66e43/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bf3e3fc617a66e43/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-764-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"bf3e3fc617a66e43","created_at":"2023-08-12 16:22:28","updated_at":"2023-09-02 15:50:11","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:08:27","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":145000,"cache":1,"authors":[{"id":1931322,"title":"علی ابراهیم زاده","meta_title":"علی ابراهیم زاده","meta_description":"علی ابراهیم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ابراهیم زاده","token":"904ebdfa643aa730","created_at":"2023-06-18 15:52:12","updated_at":"2023-06-18 15:52:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931382,"title":"دکتر داریوش جمشیدی","meta_title":"دکتر داریوش جمشیدی","meta_description":"دکتر داریوش جمشیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داریوش جمشیدی","token":"f905ab154907555b","created_at":"2023-08-20 16:08:26","updated_at":"2023-08-20 16:08:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931383,"title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_description":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابراهیم بیرقی پناه","token":"9b264be58259abbd","created_at":"2023-08-20 16:08:27","updated_at":"2023-08-20 16:08:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931322,"title":"علی ابراهیم زاده","meta_title":"علی ابراهیم زاده","meta_description":"علی ابراهیم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"ابراهیم زاده","token":"904ebdfa643aa730","created_at":"2023-06-18 15:52:12","updated_at":"2023-06-18 15:52:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931382,"title":"دکتر داریوش جمشیدی","meta_title":"دکتر داریوش جمشیدی","meta_description":"دکتر داریوش جمشیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داریوش جمشیدی","token":"f905ab154907555b","created_at":"2023-08-20 16:08:26","updated_at":"2023-08-20 16:08:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931383,"title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_title":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه","meta_description":"دکتر ابراهیم بیرقی پناه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابراهیم بیرقی پناه","token":"9b264be58259abbd","created_at":"2023-08-20 16:08:27","updated_at":"2023-08-20 16:08:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788419,"file":"64d7727c519764.96169320.pdf","book_id":3804471,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:28","updated_at":"2023-09-02 15:50:11","process_started_at":"2023-08-12 16:22:44","process_done_at":"2023-08-12 16:22:51","process_failed_at":null,"pages_count":214,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d1aed05746759410bccf1078a78bb90d40fb31919ee3d92d25a4bd9128f32a4e5fd550bbc9fd7556ca802f8a1b2c1921f6d488c83a3b63eebf8d373fbc0176df","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931383/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-ابراهیم-بیرقی-پناه","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"89ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"91ms","total":"180ms"},"extra":{"id":1931383,"title":" ","token":"9b264be58259abbd","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19