دانلود کتاب های ویتالی میلمن دانلود کتاب های ویتالی میلمن

{"query":"BSS::A::*::I::1931385::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804470,"title":"پدیده های طبیعی نادر و حوادث غیر معمول","price":55000,"ebook_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/195f6cefe9b5f996/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/195f6cefe9b5f996/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/195f6cefe9b5f996/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/195f6cefe9b5f996/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/195f6cefe9b5f996/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-750-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"195f6cefe9b5f996","created_at":"2023-08-12 16:22:25","updated_at":"2023-09-02 17:29:08","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:10:53","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":55000,"cache":1,"authors":[{"id":1931385,"title":"ویتالی میلمن","meta_title":"ویتالی میلمن","meta_description":"ویتالی میلمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویتالی","lastname":"میلمن","token":"d99db690dc77c551","created_at":"2023-08-20 16:10:53","updated_at":"2023-08-20 16:10:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931386,"title":"دکتر روح الله رجبی","meta_title":"دکتر روح الله رجبی","meta_description":"دکتر روح الله رجبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"روح الله رجبی","token":"de53a4f50ef8e03e","created_at":"2023-08-20 16:10:53","updated_at":"2023-08-20 16:10:53","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931385,"title":"ویتالی میلمن","meta_title":"ویتالی میلمن","meta_description":"ویتالی میلمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویتالی","lastname":"میلمن","token":"d99db690dc77c551","created_at":"2023-08-20 16:10:53","updated_at":"2023-08-20 16:10:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931386,"title":"دکتر روح الله رجبی","meta_title":"دکتر روح الله رجبی","meta_description":"دکتر روح الله رجبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"روح الله رجبی","token":"de53a4f50ef8e03e","created_at":"2023-08-20 16:10:53","updated_at":"2023-08-20 16:10:53","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788418,"file":"64d7727a00f330.75123791.pdf","book_id":3804470,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:26","updated_at":"2023-09-02 17:29:08","process_started_at":"2023-08-12 16:22:41","process_done_at":"2023-08-12 16:22:44","process_failed_at":null,"pages_count":85,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0a2a3b076c0a405f3a32745ac43b8299404a858935a588e1ee62bce43edad74e2c95c31e6212e1978bf2a2490a32f1d2e91a5968148c75b377c2fb1d03153d89","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84","urlify":"%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931385/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ویتالی-میلمن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"128ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"257ms"},"extra":{"id":1931385,"title":" ","token":"d99db690dc77c551","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19