دانلود کتاب های دکتر رضا صدرایی دانلود کتاب های دکتر رضا صدرایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931390::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804467,"title":"مدیریت استراتژیک در سازمان ها","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/885b3385d0743fe2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-738-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"885b3385d0743fe2","created_at":"2023-08-12 16:22:19","updated_at":"2023-09-02 16:02:38","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:13:01","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":110000,"cache":1,"authors":[{"id":1931390,"title":"دکتر رضا صدرایی","meta_title":"دکتر رضا صدرایی","meta_description":"دکتر رضا صدرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صدرایی","token":"e28a1a39077e19c1","created_at":"2023-08-20 16:13:01","updated_at":"2023-08-20 16:13:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931390,"title":"دکتر رضا صدرایی","meta_title":"دکتر رضا صدرایی","meta_description":"دکتر رضا صدرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صدرایی","token":"e28a1a39077e19c1","created_at":"2023-08-20 16:13:01","updated_at":"2023-08-20 16:13:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788416,"file":"64d772734e2155.65571150.pdf","book_id":3804467,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:19","updated_at":"2023-09-02 16:02:38","process_started_at":"2023-08-12 16:22:31","process_done_at":"2023-08-12 16:22:35","process_failed_at":null,"pages_count":174,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8bf9e6865eb0fb217d48b5f70c6d7f2b5342a9e24f5638d167c09972f62a4980bffc2a69cb9fee164b8fab0076950a24aba4fe54b2868da6d928eea818f864fe","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931390/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-رضا-صدرایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"111ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"114ms","total":"225ms"},"extra":{"id":1931390,"title":" ","token":"e28a1a39077e19c1","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19