دانلود کتاب های سید وحید جاویدان دانلود کتاب های سید وحید جاویدان

{"query":"BSS::A::*::I::1931394::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804465,"title":"تاثیر فناوری اطلاعات (دیجیتال مارکتینگ) در پیشرفت و عملکرد سازمان های دولتی","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a6c5465812d10e86/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-722-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"a6c5465812d10e86","created_at":"2023-08-12 16:22:16","updated_at":"2023-09-02 17:25:55","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:17:17","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":90000,"cache":1,"authors":[{"id":1931394,"title":"سید وحید جاویدان","meta_title":"سید وحید جاویدان","meta_description":"سید وحید جاویدان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"وحید جاویدان","token":"2291d930503f8135","created_at":"2023-08-20 16:17:17","updated_at":"2023-08-20 16:17:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931394,"title":"سید وحید جاویدان","meta_title":"سید وحید جاویدان","meta_description":"سید وحید جاویدان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"وحید جاویدان","token":"2291d930503f8135","created_at":"2023-08-20 16:17:17","updated_at":"2023-08-20 16:17:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788413,"file":"64d7727127d0f8.51258472.pdf","book_id":3804465,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:17","updated_at":"2023-09-02 17:25:55","process_started_at":"2023-08-12 16:22:18","process_done_at":"2023-08-12 16:22:21","process_failed_at":null,"pages_count":124,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d377319d9dfce5a89c36b9fb8d48db2871d18d3ade05c51970a62abd5a8535c409a874b7a07c780936c619000a94699932f965086c8befeb36891c44ba4e691","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF--%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF--%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931394/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-وحید-جاویدان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"245ms"},"extra":{"id":1931394,"title":" ","token":"2291d930503f8135","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19