دانلود کتاب های مرتضی شفاف دانلود کتاب های مرتضی شفاف

{"query":"BSS::A::*::I::1931395::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804464,"title":"آنچه که باید یک ویزیتور هوشیار در صنعت پخش بداند","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/17d889ea5562f9fa/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/17d889ea5562f9fa/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/17d889ea5562f9fa/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/17d889ea5562f9fa/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/17d889ea5562f9fa/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-741-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"17d889ea5562f9fa","created_at":"2023-08-12 16:22:12","updated_at":"2023-09-02 16:05:48","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:18:26","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":90000,"cache":1,"authors":[{"id":1931395,"title":"مرتضی شفاف","meta_title":"مرتضی شفاف","meta_description":"مرتضی شفاف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"شفاف","token":"d7c34b04eaadb89b","created_at":"2023-08-20 16:18:25","updated_at":"2023-08-20 16:18:25","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931395,"title":"مرتضی شفاف","meta_title":"مرتضی شفاف","meta_description":"مرتضی شفاف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"شفاف","token":"d7c34b04eaadb89b","created_at":"2023-08-20 16:18:25","updated_at":"2023-08-20 16:18:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788412,"file":"64d7726c476947.07781788.pdf","book_id":3804464,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:12","updated_at":"2023-09-02 16:05:48","process_started_at":"2023-08-12 16:22:14","process_done_at":"2023-08-12 16:22:18","process_failed_at":null,"pages_count":148,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3002548251ddb01e4bd516813a149521dadb4794a920b628f2db03edd1b6225c67e87a6fed481ab96316c74f42d8f8c1bdcc562104c9cedb86c93d8a4b13f9de","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF","urlify":"%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931395/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مرتضی-شفاف","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"246ms"},"extra":{"id":1931395,"title":" ","token":"d7c34b04eaadb89b","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19