دانلود کتاب های دکتر محمدعلی خبیر دانلود کتاب های دکتر محمدعلی خبیر

{"query":"BSS::A::*::I::1931402::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804459,"title":"ادغام تکنولوژی و تجارت شیوه های نوین جهت کسب درآمد","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/544633b509908492/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/544633b509908492/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/544633b509908492/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/544633b509908492/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/544633b509908492/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-749-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"544633b509908492","created_at":"2023-08-12 16:22:02","updated_at":"2023-09-02 17:43:48","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:23:21","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1931402,"title":"دکتر محمدعلی خبیر","meta_title":"دکتر محمدعلی خبیر","meta_description":"دکتر محمدعلی خبیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدعلی خبیر","token":"ee0dc3e831d8516d","created_at":"2023-08-20 16:23:21","updated_at":"2023-08-20 16:23:21","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931402,"title":"دکتر محمدعلی خبیر","meta_title":"دکتر محمدعلی خبیر","meta_description":"دکتر محمدعلی خبیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدعلی خبیر","token":"ee0dc3e831d8516d","created_at":"2023-08-20 16:23:21","updated_at":"2023-08-20 16:23:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788407,"file":"64d77262c124a4.70955909.pdf","book_id":3804459,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:02","updated_at":"2023-09-02 17:43:48","process_started_at":"2023-08-12 16:22:05","process_done_at":"2023-08-12 16:22:07","process_failed_at":null,"pages_count":132,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1db98b91884ed73c4f1563ea684f9e8926676d5c93a74174704880fe7b201f7e1ef0997fe44eda9bcdd942002162eba8bbf237b2d7e742f2b9ab6fc13ac69d8f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF","urlify":"%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931402/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمدعلی-خبیر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"123ms","total":"245ms"},"extra":{"id":1931402,"title":" ","token":"ee0dc3e831d8516d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19