دانلود کتاب های مریم تیموری دانلود کتاب های مریم تیموری

اطلس آویشن‌های ایران - جنس Thymus

ابراهیم شریفی عاشورآبادی , زیبا جم زاد , مهدی میرزا , مریم مکی زاده تفتی , بهاره الهوردی ممغانی , فاطمه عسکری , فرحزا کاظمی سعید , مریم تیموری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931411::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804479,"title":"اطلس آویشن‌های ایران - جنس Thymus","price":390000,"ebook_price":"۱۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5901067b434a725f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5901067b434a725f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5901067b434a725f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5901067b434a725f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5901067b434a725f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"اطلس آویشن‌های ایران دستاورد سال‌ها تلاش‌ شبانه‌روزی محققان برجسته و با تجربه در زمینه‌های گیاه‌شناسی، ژنتیک، اکولوژی، زراعت، فیتوشیمی، میکروبیولوژی و سایر تخصص‌هاست...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"5901067b434a725f","created_at":"2023-08-13 12:17:21","updated_at":"2024-03-12 12:55:31","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-12 12:55:31","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931358,"title":"ابراهیم شریفی عاشورآبادی","meta_title":"ابراهیم شریفی عاشورآبادی","meta_description":"ابراهیم شریفی عاشورآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"شریفی عاشورآبادی","token":"a21db215ee0d44f6","created_at":"2023-08-13 12:32:19","updated_at":"2023-08-13 12:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931405,"title":"زیبا جم زاد","meta_title":"زیبا جم زاد","meta_description":"زیبا جم زاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"ccb5975ae25a5fcf","created_at":"2023-08-28 18:38:53","updated_at":"2023-08-28 18:38:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931406,"title":"مهدی میرزا","meta_title":"مهدی میرزا","meta_description":"مهدی میرزا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"میرزا","token":"c9880c97983b6883","created_at":"2023-08-28 18:39:17","updated_at":"2023-08-28 18:39:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931407,"title":"مریم مکی زاده تفتی","meta_title":"مریم مکی زاده تفتی","meta_description":"مریم مکی زاده تفتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"مکی زاده تفتی","token":"05bfe16ac5806fd6","created_at":"2023-08-28 18:39:40","updated_at":"2023-08-28 18:39:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931408,"title":"بهاره الهوردی ممغانی","meta_title":"بهاره الهوردی ممغانی","meta_description":"بهاره الهوردی ممغانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهاره","lastname":"الهوردی ممغانی","token":"8ccc79ebb6fe93d6","created_at":"2023-08-28 18:39:40","updated_at":"2023-08-28 18:39:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931409,"title":"فاطمه عسکری","meta_title":"فاطمه عسکری","meta_description":"فاطمه عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"عسکری","token":"c33d27f4fde5c2b8","created_at":"2023-08-28 18:40:28","updated_at":"2023-08-28 18:40:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931410,"title":"فرحزا کاظمی سعید","meta_title":"فرحزا کاظمی سعید","meta_description":"فرحزا کاظمی سعید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرحزا","lastname":"کاظمی سعید","token":"0421db6f8e3eb575","created_at":"2023-08-28 18:40:28","updated_at":"2023-08-28 18:40:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931411,"title":"مریم تیموری","meta_title":"مریم تیموری","meta_description":"مریم تیموری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"تیموری","token":"975e382a6a7ed49d","created_at":"2023-08-28 18:40:28","updated_at":"2023-08-28 18:40:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931358,"title":"ابراهیم شریفی عاشورآبادی","meta_title":"ابراهیم شریفی عاشورآبادی","meta_description":"ابراهیم شریفی عاشورآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"شریفی عاشورآبادی","token":"a21db215ee0d44f6","created_at":"2023-08-13 12:32:19","updated_at":"2023-08-13 12:32:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931405,"title":"زیبا جم زاد","meta_title":"زیبا جم زاد","meta_description":"زیبا جم زاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"ccb5975ae25a5fcf","created_at":"2023-08-28 18:38:53","updated_at":"2023-08-28 18:38:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931406,"title":"مهدی میرزا","meta_title":"مهدی میرزا","meta_description":"مهدی میرزا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"میرزا","token":"c9880c97983b6883","created_at":"2023-08-28 18:39:17","updated_at":"2023-08-28 18:39:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931407,"title":"مریم مکی زاده تفتی","meta_title":"مریم مکی زاده تفتی","meta_description":"مریم مکی زاده تفتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"مکی زاده تفتی","token":"05bfe16ac5806fd6","created_at":"2023-08-28 18:39:40","updated_at":"2023-08-28 18:39:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931408,"title":"بهاره الهوردی ممغانی","meta_title":"بهاره الهوردی ممغانی","meta_description":"بهاره الهوردی ممغانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهاره","lastname":"الهوردی ممغانی","token":"8ccc79ebb6fe93d6","created_at":"2023-08-28 18:39:40","updated_at":"2023-08-28 18:39:40","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931409,"title":"فاطمه عسکری","meta_title":"فاطمه عسکری","meta_description":"فاطمه عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"عسکری","token":"c33d27f4fde5c2b8","created_at":"2023-08-28 18:40:28","updated_at":"2023-08-28 18:40:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931410,"title":"فرحزا کاظمی سعید","meta_title":"فرحزا کاظمی سعید","meta_description":"فرحزا کاظمی سعید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرحزا","lastname":"کاظمی سعید","token":"0421db6f8e3eb575","created_at":"2023-08-28 18:40:28","updated_at":"2023-08-28 18:40:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931411,"title":"مریم تیموری","meta_title":"مریم تیموری","meta_description":"مریم تیموری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"تیموری","token":"975e382a6a7ed49d","created_at":"2023-08-28 18:40:28","updated_at":"2023-08-28 18:40:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788427,"file":"64d88a8971a812.71420391.pdf","book_id":3804479,"toc":null,"created_at":"2023-08-13 12:17:22","updated_at":"2024-03-12 12:55:31","process_started_at":"2023-08-13 12:17:24","process_done_at":"2023-08-13 12:17:28","process_failed_at":null,"pages_count":317,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1acb07c296ded767671246527a9c9ccb0c505c2648bd4039931b115766f8aafd032fb530ae8f5530c48c741273429afa28fba04a2014756581c8a61483c10c41","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%AC%D9%86%D8%B3-Thymus","urlify":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%AC%D9%86%D8%B3-Thymus","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931411/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مریم-تیموری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1931411,"title":" ","token":"975e382a6a7ed49d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19