دانلود کتاب های علی اصغر حمزه شلمزاری دانلود کتاب های علی اصغر حمزه شلمزاری

{"query":"BSS::A::*::I::1931427::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804502,"title":"تصویر جامع معاد در قرآن","price":125000,"ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/73dfb38693e1a68a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/73dfb38693e1a68a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/73dfb38693e1a68a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/73dfb38693e1a68a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/73dfb38693e1a68a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-201-129-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"73dfb38693e1a68a","created_at":"2023-09-03 15:09:22","updated_at":"2023-09-03 15:45:09","publisher_id":147,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-03 15:45:09","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931427,"title":"علی‌اصغر حمزه شلمزاری","meta_title":"علی‌اصغر حمزه شلمزاری","meta_description":"علی‌اصغر حمزه شلمزاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی‌اصغر","lastname":"حمزه شلمزاری","token":"322144822ac07aad","created_at":"2023-09-03 15:45:09","updated_at":"2023-09-03 15:45:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931427,"title":"علی‌اصغر حمزه شلمزاری","meta_title":"علی‌اصغر حمزه شلمزاری","meta_description":"علی‌اصغر حمزه شلمزاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی‌اصغر","lastname":"حمزه شلمزاری","token":"322144822ac07aad","created_at":"2023-09-03 15:45:09","updated_at":"2023-09-03 15:45:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788450,"file":"64f4625adb1842.38624325.pdf","book_id":3804502,"toc":null,"created_at":"2023-09-03 15:09:23","updated_at":"2023-09-03 15:45:09","process_started_at":"2023-09-03 15:09:24","process_done_at":"2023-09-03 15:09:26","process_failed_at":null,"pages_count":205,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1c3e78439dac341d865f693e3245931ab4380e7ab88c0d5ce74138c00e4b50e2c303abbaf44b982adb0febce8ce439349190a6b398b7a9bb198f2c8ab781a4eb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931427/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"علی-اصغر-حمزه-شلمزاری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"13ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931427,"title":" ","token":"322144822ac07aad","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19