دانلود کتاب های دیتل&دیتل دانلود کتاب های دیتل&دیتل

{"query":"BSS::A::*::I::1931428::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804504,"title":"کاملترین مرجع #Cبرای برنامه نویسان (دیتل &دیتل)","price":770000,"ebook_price":"۳۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۹۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۳۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/656004bd60acbf8c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/656004bd60acbf8c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/656004bd60acbf8c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/656004bd60acbf8c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/656004bd60acbf8c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-5382-94-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1164,"keywords":null,"token":"656004bd60acbf8c","created_at":"2023-09-05 13:32:37","updated_at":"2023-09-05 16:02:35","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 16:02:35","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916781,"title":"مهدی محبیان","meta_title":"مهدی محبیان","meta_description":"مهدی محبیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"محبیان","token":"2ea013c5ecf22ec0","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931428,"title":"دیتل&دیتل ","meta_title":"دیتل&دیتل ","meta_description":"دیتل&دیتل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیتل&دیتل","lastname":"","token":"d5a09665f17d00d4","created_at":"2023-09-05 13:45:47","updated_at":"2023-09-05 13:45:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931428,"title":"دیتل&دیتل ","meta_title":"دیتل&دیتل ","meta_description":"دیتل&دیتل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیتل&دیتل","lastname":"","token":"d5a09665f17d00d4","created_at":"2023-09-05 13:45:47","updated_at":"2023-09-05 13:45:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916781,"title":"مهدی محبیان","meta_title":"مهدی محبیان","meta_description":"مهدی محبیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"محبیان","token":"2ea013c5ecf22ec0","created_at":"2018-04-11 16:52:51","updated_at":"2018-04-11 16:52:51","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788452,"file":"64f6eeadf10009.80311598.pdf","book_id":3804504,"toc":null,"created_at":"2023-09-05 13:32:38","updated_at":"2023-09-05 16:02:35","process_started_at":"2023-09-05 13:32:40","process_done_at":"2023-09-05 13:32:56","process_failed_at":null,"pages_count":1164,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9d0fcf4d32654b03ed0b6c35a023f898f7965863e9e1900688b2999ab28c676c45fdc80e065e1a0c2a2fcdc0e57a2c139dd0fde9baec061df165213079c17ccf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۶۴"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9--C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86--%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%84--%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%84-","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9--C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86--%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%84--%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%84-","pages_count_fa":"۱۱۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931428/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%84-","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دیتل&دیتل-","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931428,"title":" ","token":"d5a09665f17d00d4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19