دانلود کتاب های حسین پولادوند دانلود کتاب های حسین پولادوند

{"query":"BSS::A::*::I::1931429::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804505,"title":"کاملترین مرجع آموزش حرفه ای CCNA","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ed24487eb146f2c2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ed24487eb146f2c2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ed24487eb146f2c2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ed24487eb146f2c2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ed24487eb146f2c2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-5640-10-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":3,"description":"بدون توضیحات","pages_count":344,"keywords":null,"token":"ed24487eb146f2c2","created_at":"2023-09-05 13:47:32","updated_at":"2023-09-06 09:39:31","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-06 09:39:31","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931429,"title":"حسین پولادوند","meta_title":"حسین پولادوند","meta_description":"حسین پولادوند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"پولادوند","token":"ca3fb572e9054ba4","created_at":"2023-09-05 13:52:37","updated_at":"2023-09-05 13:52:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931429,"title":"حسین پولادوند","meta_title":"حسین پولادوند","meta_description":"حسین پولادوند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"پولادوند","token":"ca3fb572e9054ba4","created_at":"2023-09-05 13:52:37","updated_at":"2023-09-05 13:52:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788453,"file":"64f6f22cbe1688.45808576.pdf","book_id":3804505,"toc":null,"created_at":"2023-09-05 13:47:32","updated_at":"2023-09-06 09:39:31","process_started_at":"2023-09-05 13:47:35","process_done_at":"2023-09-05 13:47:39","process_failed_at":null,"pages_count":344,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f3b054388b03ab585bb5d3bee20071647c2e80b323d3be0aaa929b855b88aaa6496309310a13c44f3ebab6907e000de86ea6a94b072477db66bc1f221ad3e839","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۴"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CCNA","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-CCNA","pages_count_fa":"۳۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931429/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسین-پولادوند","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"95ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"192ms"},"extra":{"id":1931429,"title":" ","token":"ca3fb572e9054ba4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19