دانلود کتاب های اریک ماتیز دانلود کتاب های اریک ماتیز

{"query":"SS::12199::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804507,"title":"Python Crash Course_ A Hands-On, Project","price":400000,"ebook_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/06efccdb91b6432c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/06efccdb91b6432c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/06efccdb91b6432c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/06efccdb91b6432c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/06efccdb91b6432c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-5387-73-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":550,"keywords":null,"token":"06efccdb91b6432c","created_at":"2023-09-05 14:22:02","updated_at":"2023-09-05 16:06:04","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 16:06:04","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":400000,"cache":1,"authors":[{"id":1931430,"title":"اریک ماتیز","meta_title":"اریک ماتیز","meta_description":"اریک ماتیز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اریک","lastname":"ماتیز","token":"e4f3c0a5a4a908d2","created_at":"2023-09-05 14:32:53","updated_at":"2023-09-05 14:32:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931430,"title":"اریک ماتیز","meta_title":"اریک ماتیز","meta_description":"اریک ماتیز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اریک","lastname":"ماتیز","token":"e4f3c0a5a4a908d2","created_at":"2023-09-05 14:32:53","updated_at":"2023-09-05 14:32:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788455,"file":"64f6fa42337369.66598642.pdf","book_id":3804507,"toc":null,"created_at":"2023-09-05 14:22:02","updated_at":"2023-09-05 16:06:04","process_started_at":"2023-09-05 14:22:04","process_done_at":"2023-09-05 14:22:11","process_failed_at":null,"pages_count":548,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a3a84d8e4aac1ea7836dda0f3e3b5bbb4a864b7f240f7a5182f3d1b7292d9056db3f03af403260f62bc1217f09640c042a076da269a9ef8c1b03e610cfd95f0e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۰"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"Python-Crash-Course_-A-Hands-On--Project","urlify":"Python-Crash-Course_-A-Hands-On--Project","pages_count_fa":"۵۵۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931430/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"اریک-ماتیز","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"237ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"271ms","total":"508ms"},"extra":{"id":1931430,"title":" ","token":"e4f3c0a5a4a908d2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19