دانلود کتاب های مولیر دانلود کتاب های مولیر

{"query":"BSS::A::*::I::1931431::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804508,"title":"Beginning Programming with Python for Dummies ( شناسنامه پویشPDFDrive ) (2)","price":300000,"ebook_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0311b6652bbb75d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0311b6652bbb75d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0311b6652bbb75d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0311b6652bbb75d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0311b6652bbb75d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-5387-73-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":410,"keywords":null,"token":"a0311b6652bbb75d","created_at":"2023-09-05 14:35:27","updated_at":"2023-09-05 16:06:40","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 16:06:40","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931431,"title":"مولیر ","meta_title":"مولیر ","meta_description":"مولیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مولیر","lastname":"","token":"d751660aff729ac5","created_at":"2023-09-05 14:43:44","updated_at":"2023-09-05 14:43:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931431,"title":"مولیر ","meta_title":"مولیر ","meta_description":"مولیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مولیر","lastname":"","token":"d751660aff729ac5","created_at":"2023-09-05 14:43:44","updated_at":"2023-09-05 14:43:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788456,"file":"64f6fd67871333.71779054.pdf","book_id":3804508,"toc":null,"created_at":"2023-09-05 14:35:28","updated_at":"2023-09-05 16:07:19","process_started_at":"2023-09-05 14:35:28","process_done_at":"2023-09-05 14:35:35","process_failed_at":null,"pages_count":410,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"04c806825305e2cba192c63ea91d0665d6e9f2168b422e8060cc5af2f114a1599aa8a576fed321fbe1a0f482107166d2ca733b8e5566875dc7eae31b5990e29c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۰"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"Beginning-Programming-with-Python-for-Dummies----%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4PDFDrive----2-","urlify":"Beginning-Programming-with-Python-for-Dummies----%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4PDFDrive----2-","pages_count_fa":"۴۱۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931431/%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B1-","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مولیر-","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"131ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"133ms","total":"264ms"},"extra":{"id":1931431,"title":" ","token":"d751660aff729ac5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19