دانلود کتاب های ویلیام پاورز دانلود کتاب های ویلیام پاورز

{"query":"BSS::A::*::I::1931432::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804509,"title":"hamlets-blackberry-1 همزیستی انسان با صفحات دیجیتال (به زبان اصلی )","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ffbe0232fe8cf184/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ffbe0232fe8cf184/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ffbe0232fe8cf184/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ffbe0232fe8cf184/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ffbe0232fe8cf184/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-0-06-168717-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":196,"keywords":null,"token":"ffbe0232fe8cf184","created_at":"2023-09-05 14:50:19","updated_at":"2023-09-05 16:07:44","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-05 16:07:44","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":150000,"cache":1,"authors":[{"id":1931432,"title":"ویلیام پاورز","meta_title":"ویلیام پاورز","meta_description":"ویلیام پاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"پاورز","token":"2aa1c43eb9404719","created_at":"2023-09-05 14:55:06","updated_at":"2023-09-05 14:55:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931432,"title":"ویلیام پاورز","meta_title":"ویلیام پاورز","meta_description":"ویلیام پاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"پاورز","token":"2aa1c43eb9404719","created_at":"2023-09-05 14:55:06","updated_at":"2023-09-05 14:55:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788457,"file":"64f700e38bf9c7.00298435.pdf","book_id":3804509,"toc":null,"created_at":"2023-09-05 14:50:19","updated_at":"2023-09-05 16:07:44","process_started_at":"2023-09-05 14:50:21","process_done_at":"2023-09-05 14:50:24","process_failed_at":null,"pages_count":196,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"97d15226092f99e11b208e708c55d648943ceffe9f5e91166e36b3d6e6ede2fa2f6fa5a267cb24ef0374cb0d2717e834965a69855d52ecb6f2618ed3138c15b5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۶"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"hamlets-blackberry-1-%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84--%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C--","urlify":"hamlets-blackberry-1-%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84--%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C--","pages_count_fa":"۱۹۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931432/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ویلیام-پاورز","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"128ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"257ms"},"extra":{"id":1931432,"title":" ","token":"2aa1c43eb9404719","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19