دانلود کتاب های مهندس فرشادعسگری دانلود کتاب های مهندس فرشادعسگری

{"query":"BSS::A::*::I::1931442::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804517,"title":"کلید مهندسی خودآموز تعمیر وعیب یابی یخچال برای همه","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b5df447a47604d96/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b5df447a47604d96/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b5df447a47604d96/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b5df447a47604d96/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b5df447a47604d96/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-5387-86-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":118,"keywords":null,"token":"b5df447a47604d96","created_at":"2023-09-05 18:42:18","updated_at":"2023-09-06 09:43:41","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-06 09:43:41","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931442,"title":"مهندس فرشادعسگری","meta_title":"مهندس فرشادعسگری","meta_description":"مهندس فرشادعسگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"فرشادعسگری","token":"9394ea2abaf1eb0d","created_at":"2023-09-05 19:47:32","updated_at":"2023-09-05 19:47:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931442,"title":"مهندس فرشادعسگری","meta_title":"مهندس فرشادعسگری","meta_description":"مهندس فرشادعسگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"فرشادعسگری","token":"9394ea2abaf1eb0d","created_at":"2023-09-05 19:47:32","updated_at":"2023-09-05 19:47:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788465,"file":"64f7374255bc98.40285465.pdf","book_id":3804517,"toc":null,"created_at":"2023-09-05 18:42:18","updated_at":"2023-09-06 09:43:41","process_started_at":"2023-09-05 18:42:18","process_done_at":"2023-09-05 18:42:20","process_failed_at":null,"pages_count":118,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f7393077598122d7d0d2e15a33502217854be7b4b82f2c94cd3b9e139b381fa91500388f08072bf124f10a7cb940def211ada1f76fcb634ab7169a5a7d48ce69","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۸"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-----%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87","urlify":"%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-----%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87","pages_count_fa":"۱۱۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931442/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-فرشادعسگری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"113ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"115ms","total":"228ms"},"extra":{"id":1931442,"title":" ","token":"9394ea2abaf1eb0d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19