دانلود کتاب های فتح اله قاسمی  کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور دانلود کتاب های فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

{"query":"BSS::A::*::I::1931443::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804522,"title":"مرجع کاربردی وتخصصی برقکار صنعتی درجه یک","price":480000,"ebook_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b17bd6b1bbe1bbd3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b17bd6b1bbe1bbd3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b17bd6b1bbe1bbd3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b17bd6b1bbe1bbd3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b17bd6b1bbe1bbd3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-94545-1-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":2,"description":"مطابق با استاندارد سازمان آمزش فی وحرفه کشور وشماره بین اللملی 8-55/3/4\n...","pages_count":464,"keywords":null,"token":"b17bd6b1bbe1bbd3","created_at":"2023-09-07 20:18:09","updated_at":"2023-09-10 15:20:17","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-10 15:20:17","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931443,"title":"فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور","meta_title":"فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور","meta_description":"فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فتح","lastname":"اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور","token":"e141d9a8e9139325","created_at":"2023-09-07 20:28:39","updated_at":"2023-09-07 20:28:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931443,"title":"فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور","meta_title":"فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور","meta_description":"فتح اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فتح","lastname":"اله قاسمی کارشناسد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور","token":"e141d9a8e9139325","created_at":"2023-09-07 20:28:39","updated_at":"2023-09-07 20:28:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788470,"file":"64f9f0b98a98f8.52190352.pdf","book_id":3804522,"toc":null,"created_at":"2023-09-07 20:18:10","updated_at":"2023-09-10 15:20:17","process_started_at":"2023-09-07 20:18:11","process_done_at":"2023-09-07 20:18:18","process_failed_at":null,"pages_count":464,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ebde2da5909e36e2fe21954fc9a1c0184d3026f6b8fe36651c69f00908072ed41e27c752f7f35724d1edf61ca73f14fb9d3b4d885dbab407bf7a068bb828eb51","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۴"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۴۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931443/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فتح-اله-قاسمی--کارشناسد-سازمان-آموزش-فنی-وحرفه-ای-کشور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1931443,"title":" ","token":"e141d9a8e9139325","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19