دانلود کتاب های جعفر صادقی یونسی دانلود کتاب های جعفر صادقی یونسی

{"query":"BSS::A::*::I::1931445::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804525,"title":"هر دقیقه یک مشتری متولد میشود","price":100000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/217f1eb72e76f09c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/217f1eb72e76f09c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/217f1eb72e76f09c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/217f1eb72e76f09c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/217f1eb72e76f09c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9-99-6849-622-978","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"\"روش های بارنوم ممکن است برای یک شرکت بزرگ یا برای شرکتی با مخاطبان عظیم عمومی کارساز باشد ، اما نمی دانم چگونه می توانم از ایده های او در تجارت کوچک خود استفاده کنم.\"\n\r\nهمینجا بود که فهمیدم این فرصتی...","pages_count":314,"keywords":null,"token":"217f1eb72e76f09c","created_at":"2023-09-09 22:08:35","updated_at":"2023-09-10 13:04:57","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-10 13:04:57","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1926779,"title":"جو ویتالی","meta_title":"جو ویتالی","meta_description":"جو ویتالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جو","lastname":"ویتالی","token":"573fef48b91980d9","created_at":"2023-03-23 04:46:10","updated_at":"2023-03-23 04:46:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931445,"title":"جعفر صادقی یونسی","meta_title":"جعفر صادقی یونسی","meta_description":"جعفر صادقی یونسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"صادقی یونسی","token":"ab1abf4700216771","created_at":"2023-09-09 22:19:16","updated_at":"2023-09-09 22:19:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931446,"title":"معصومه جوان معقول","meta_title":"معصومه جوان معقول","meta_description":"معصومه جوان معقول - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"معصومه","lastname":"جوان معقول","token":"da6c25fbd3a1a86e","created_at":"2023-09-09 22:19:16","updated_at":"2023-09-09 22:19:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1926779,"title":"جو ویتالی","meta_title":"جو ویتالی","meta_description":"جو ویتالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جو","lastname":"ویتالی","token":"573fef48b91980d9","created_at":"2023-03-23 04:46:10","updated_at":"2023-03-23 04:46:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931445,"title":"جعفر صادقی یونسی","meta_title":"جعفر صادقی یونسی","meta_description":"جعفر صادقی یونسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"صادقی یونسی","token":"ab1abf4700216771","created_at":"2023-09-09 22:19:16","updated_at":"2023-09-09 22:19:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931446,"title":"معصومه جوان معقول","meta_title":"معصومه جوان معقول","meta_description":"معصومه جوان معقول - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"معصومه","lastname":"جوان معقول","token":"da6c25fbd3a1a86e","created_at":"2023-09-09 22:19:16","updated_at":"2023-09-09 22:19:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788473,"file":"64fcad9c03fdb7.94975545.pdf","book_id":3804525,"toc":null,"created_at":"2023-09-09 22:08:36","updated_at":"2023-09-10 13:04:57","process_started_at":"2023-09-09 22:08:38","process_done_at":"2023-09-09 22:08:42","process_failed_at":null,"pages_count":314,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fe14623d3f19986902eb38791ae0f78d749a6bb965a8c0a456e06c192a16e95d5b64886ff6953b0421ddc6ecaf53d1ddd7268f62f51ad336cc946b5ae77ac4c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۴"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF","urlify":"%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF","pages_count_fa":"۳۱۴","previews":null,"score":0},{"id":3805025,"title":"مدیریت ریموتی : دورکاری، کلید طلایی تعادل در کار و زندگی","price":97000,"ebook_price":"۴۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/13fa7437bd45ad40/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/13fa7437bd45ad40/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/13fa7437bd45ad40/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/13fa7437bd45ad40/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/13fa7437bd45ad40/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-91370-8-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1403,"nobat_chap":1,"description":".\n\r\nمعرفی نویسنده \n\r\nدکتر جعفر صادقی، پژوهشگری نامدار و مدیر مسیول نشر توسعه و مدیریت ایران ،یکی از انتشارات پیشرو، به پیشگامی در عرصه نوآوری‌های علمی و کاربردی شهرت دارد. او، نویسنده کتاب‌ه...","pages_count":86,"keywords":null,"token":"13fa7437bd45ad40","created_at":"2024-06-05 20:57:04","updated_at":"2024-06-08 12:06:04","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-06-08 12:06:04","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931445,"title":"جعفر صادقی یونسی","meta_title":"جعفر صادقی یونسی","meta_description":"جعفر صادقی یونسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"صادقی یونسی","token":"ab1abf4700216771","created_at":"2023-09-09 22:19:16","updated_at":"2023-09-09 22:19:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931445,"title":"جعفر صادقی یونسی","meta_title":"جعفر صادقی یونسی","meta_description":"جعفر صادقی یونسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"صادقی یونسی","token":"ab1abf4700216771","created_at":"2023-09-09 22:19:16","updated_at":"2023-09-09 22:19:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788973,"file":"666091d8c20c93.57573616.pdf","book_id":3805025,"toc":null,"created_at":"2024-06-05 20:57:05","updated_at":"2024-06-08 12:06:04","process_started_at":"2024-06-05 20:57:07","process_done_at":"2024-06-05 20:57:08","process_failed_at":null,"pages_count":86,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"748c48d5b02e8f5f19428043c7d4206d0cd037b9bbd217d13d0960458196053b0a8b9c0603ef3c042bc2cbfade96081c2a6b7ea592d9b2ca099f24e47a7474ed","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۶"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C---%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۸۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931445/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"جعفر-صادقی-یونسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"220ms"},"extra":{"id":1931445,"title":" ","token":"ab1abf4700216771","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19