دانلود کتاب های مهندس شهرام شگوفیان دانلود کتاب های مهندس شهرام شگوفیان

{"query":"BSS::A::*::I::1931448::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804529,"title":"کتاب استاندارد طراح گرافیک","price":350000,"ebook_price":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d65f9eb2da7bb09b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d65f9eb2da7bb09b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d65f9eb2da7bb09b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d65f9eb2da7bb09b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d65f9eb2da7bb09b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-5640-11","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":4,"description":".نویسنده کتاب آقای شهرام شکوفیان از کارشناسان بنام سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور هستند وکتاب فوق را براساس استاندارد بین المللی تالیف وتدوین کرده اند و کتاب یاشده در مسیر اشتغال ودر آمد زایی بعد از...","pages_count":456,"keywords":null,"token":"d65f9eb2da7bb09b","created_at":"2023-09-13 15:05:54","updated_at":"2023-09-17 11:03:31","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-17 11:03:31","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":350000,"cache":1,"authors":[{"id":1931448,"title":"مهندس شهرام شگوفیان","meta_title":"مهندس شهرام شگوفیان","meta_description":"مهندس شهرام شگوفیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"شهرام شگوفیان","token":"989706566f13db30","created_at":"2023-09-13 15:32:19","updated_at":"2023-09-13 15:32:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931448,"title":"مهندس شهرام شگوفیان","meta_title":"مهندس شهرام شگوفیان","meta_description":"مهندس شهرام شگوفیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"شهرام شگوفیان","token":"989706566f13db30","created_at":"2023-09-13 15:32:19","updated_at":"2023-09-13 15:32:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788477,"file":"6501908b1b20a1.09926258.pdf","book_id":3804529,"toc":null,"created_at":"2023-09-13 15:05:56","updated_at":"2023-09-17 11:03:31","process_started_at":"2023-09-13 15:05:58","process_done_at":"2023-09-13 15:06:04","process_failed_at":null,"pages_count":456,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"635a7de27de27d1d1f6d3ba41be3e9707071aad197b885fe93bd336c4cbfb36357a81073a1f43dd79c698d624724d95eec5e2e907b9dee19aa2f36b5cf0a2e61","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۶"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","urlify":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۴۵۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931448/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DA%AF%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-شهرام-شگوفیان","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"2ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931448,"title":" ","token":"989706566f13db30","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19