دانلود کتاب های دکتر سمیه شالچی دانلود کتاب های دکتر سمیه شالچی

کودکان، جوانان و شهر

کاترین هورشلمن , لورین ون بلرک , دکتر سمیه شالچی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931453::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804533,"title":"کودکان، جوانان و شهر","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1990e937d30927c2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1990e937d30927c2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1990e937d30927c2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1990e937d30927c2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1990e937d30927c2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175352","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nبیش از نیمی از جمعیت جهان و حدود 80 درصد از جمعیت کشورهای غربی در شهرها زندگی میکنند این متن تصویری واضح از کودکان و نوجوانان در شهر، نحوه درک شهر توسط آنها و نحوه مناسب‌سازی محیط از طریق اقد...","pages_count":268,"keywords":null,"token":"1990e937d30927c2","created_at":"2023-09-17 16:11:50","updated_at":"2023-09-17 16:35:10","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-17 16:32:57","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100000,"cache":1,"authors":[{"id":1931451,"title":"کاترین هورشلمن","meta_title":"کاترین هورشلمن","meta_description":"کاترین هورشلمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاترین","lastname":"هورشلمن","token":"0da7822c3869be46","created_at":"2023-09-17 16:32:57","updated_at":"2023-09-17 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931452,"title":"لورین ون بلرک","meta_title":"لورین ون بلرک","meta_description":"لورین ون بلرک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لورین","lastname":"ون بلرک","token":"e80ab250c534b716","created_at":"2023-09-17 16:32:57","updated_at":"2023-09-17 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931453,"title":"دکتر سمیه شالچی","meta_title":"دکتر سمیه شالچی","meta_description":"دکتر سمیه شالچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سمیه شالچی","token":"61cb1d03b7b55f52","created_at":"2023-09-17 16:32:57","updated_at":"2023-09-17 16:32:57","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931451,"title":"کاترین هورشلمن","meta_title":"کاترین هورشلمن","meta_description":"کاترین هورشلمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاترین","lastname":"هورشلمن","token":"0da7822c3869be46","created_at":"2023-09-17 16:32:57","updated_at":"2023-09-17 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931452,"title":"لورین ون بلرک","meta_title":"لورین ون بلرک","meta_description":"لورین ون بلرک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لورین","lastname":"ون بلرک","token":"e80ab250c534b716","created_at":"2023-09-17 16:32:57","updated_at":"2023-09-17 16:32:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931453,"title":"دکتر سمیه شالچی","meta_title":"دکتر سمیه شالچی","meta_description":"دکتر سمیه شالچی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سمیه شالچی","token":"61cb1d03b7b55f52","created_at":"2023-09-17 16:32:57","updated_at":"2023-09-17 16:32:57","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788481,"file":"6506e5fead1800.89282211.pdf","book_id":3804533,"toc":null,"created_at":"2023-09-17 16:11:51","updated_at":"2023-09-17 16:35:10","process_started_at":"2023-09-17 16:11:53","process_done_at":"2023-09-17 16:11:57","process_failed_at":null,"pages_count":268,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a547ec0b2bc0dabd634b922b987029ca919d76430010e343bf3e5a80d388863aeccdc2ab204fc19c33c49961d4de6d354fa0ca283fc20b867feeb28522518cff","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۸"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1","urlify":"%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1","pages_count_fa":"۲۶۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931453/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DA%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سمیه-شالچی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"110ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"221ms"},"extra":{"id":1931453,"title":" ","token":"61cb1d03b7b55f52","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19