دانلود کتاب های دکتر لیلا کریمی فرشی دانلود کتاب های دکتر لیلا کریمی فرشی

{"query":"BSS::A::*::I::1931461::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804543,"title":"برنامه مراقبت های روانشناسی در سالمندان با رویکرد فرا تشخیصی","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c6b2fb3d290c4ff4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c6b2fb3d290c4ff4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c6b2fb3d290c4ff4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c6b2fb3d290c4ff4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c6b2fb3d290c4ff4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-774-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":147,"keywords":null,"token":"c6b2fb3d290c4ff4","created_at":"2023-09-28 12:27:58","updated_at":"2023-09-28 13:15:58","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-28 13:15:58","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":90000,"cache":1,"authors":[{"id":1931461,"title":"دکتر لیلا کریمی فرشی","meta_title":"دکتر لیلا کریمی فرشی","meta_description":"دکتر لیلا کریمی فرشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا کریمی فرشی","token":"88b70fa79fd9d067","created_at":"2023-09-28 12:33:05","updated_at":"2023-09-28 12:33:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931461,"title":"دکتر لیلا کریمی فرشی","meta_title":"دکتر لیلا کریمی فرشی","meta_description":"دکتر لیلا کریمی فرشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا کریمی فرشی","token":"88b70fa79fd9d067","created_at":"2023-09-28 12:33:05","updated_at":"2023-09-28 12:33:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788491,"file":"65154016d648d7.45035656.pdf","book_id":3804543,"toc":null,"created_at":"2023-09-28 12:27:59","updated_at":"2023-09-28 13:15:58","process_started_at":"2023-09-28 12:28:00","process_done_at":"2023-09-28 12:28:02","process_failed_at":null,"pages_count":147,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bc8a63cb1293d148cfdd0f12251c3187bcc84681b61419ba5c27c7c710ba003f0958cda51227cde63311cf7a5e41310b871df6716ca477ea5d960500294cd88e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۷"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C","pages_count_fa":"۱۴۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931461/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-لیلا-کریمی-فرشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"94ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"95ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931461,"title":" ","token":"88b70fa79fd9d067","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19