دانلود کتاب های دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی دانلود کتاب های دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی

{"query":"BSS::A::*::I::1931480::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804562,"title":"معناپردازی گفتمان برند در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام واکاوی رمزگان های فرهنگی صنایع خلاق ایرانی","price":340000,"ebook_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۰۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c22265d17fb3794c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c22265d17fb3794c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c22265d17fb3794c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c22265d17fb3794c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c22265d17fb3794c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-6114-99-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":350,"keywords":null,"token":"c22265d17fb3794c","created_at":"2023-10-16 09:38:35","updated_at":"2023-10-16 12:01:22","publisher_id":203,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-16 12:01:22","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه الزهرا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931480,"title":"دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی","meta_title":"دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی","meta_description":"دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی","token":"e5d7dc59a80f203d","created_at":"2023-10-16 09:42:04","updated_at":"2023-10-16 09:42:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931480,"title":"دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی","meta_title":"دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی","meta_description":"دکتر فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فریده حق بین، دکتر نرجس منفرد، دکتر یوسف قاسمی نژاد رایینی","token":"e5d7dc59a80f203d","created_at":"2023-10-16 09:42:04","updated_at":"2023-10-16 09:42:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788510,"file":"652cd3640d5138.73588708.pdf","book_id":3804562,"toc":null,"created_at":"2023-10-16 09:38:36","updated_at":"2023-10-16 12:01:22","process_started_at":"2023-10-16 09:38:39","process_done_at":"2023-10-16 09:38:43","process_failed_at":null,"pages_count":350,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f01c96a31355b178780994f03d99f1fcd44d871a72e42b3d4ce8feb63de41abea82416e8febacbbe3dd32f85d9e908675f84197a6cbbc58ed736c72638fde676","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۰"},"publisher":{"id":203,"title":"دانشگاه الزهرا","description":null,"token":"6dd656227d68ecbb","slug":"alzahra"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%80-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%80-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۵۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931480/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-فریده-حق-بین،-دکتر-نرجس-منفرد،-دکتر-یوسف-قاسمی-نژاد-رایینی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1931480,"title":" ","token":"e5d7dc59a80f203d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19