دانلود کتاب های سید جواد سیفی قوزلو دانلود کتاب های سید جواد سیفی قوزلو

{"query":"BSS::A::*::I::1931486::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804564,"title":"طرحواره درمانی هیجانی مجموعهای از ویژگیهای برجستۀ درمان شناختی_ رفتاری ( (C","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bf21886e9213a478/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bf21886e9213a478/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bf21886e9213a478/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bf21886e9213a478/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bf21886e9213a478/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-6114-92-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":178,"keywords":null,"token":"bf21886e9213a478","created_at":"2023-10-16 10:03:36","updated_at":"2023-10-16 12:04:57","publisher_id":203,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-16 12:04:57","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه الزهرا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931483,"title":"رابرت اِل. لیهی","meta_title":"رابرت اِل. لیهی","meta_description":"رابرت اِل. لیهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"اِل. لیهی","token":"c49751197e29aa22","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931484,"title":"حمید رضاییان فرجی","meta_title":"حمید رضاییان فرجی","meta_description":"حمید رضاییان فرجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"رضاییان فرجی","token":"90dbe50bdaa714cc","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931485,"title":"گشاو شریفی","meta_title":"گشاو شریفی","meta_description":"گشاو شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گشاو","lastname":"شریفی","token":"4c0d0d16abd39cf6","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931486,"title":"سید جواد سیفی قوزلو","meta_title":"سید جواد سیفی قوزلو","meta_description":"سید جواد سیفی قوزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"جواد سیفی قوزلو","token":"e3ddac0f083bfca8","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931483,"title":"رابرت اِل. لیهی","meta_title":"رابرت اِل. لیهی","meta_description":"رابرت اِل. لیهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"اِل. لیهی","token":"c49751197e29aa22","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931484,"title":"حمید رضاییان فرجی","meta_title":"حمید رضاییان فرجی","meta_description":"حمید رضاییان فرجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"رضاییان فرجی","token":"90dbe50bdaa714cc","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931485,"title":"گشاو شریفی","meta_title":"گشاو شریفی","meta_description":"گشاو شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گشاو","lastname":"شریفی","token":"4c0d0d16abd39cf6","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931486,"title":"سید جواد سیفی قوزلو","meta_title":"سید جواد سیفی قوزلو","meta_description":"سید جواد سیفی قوزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"جواد سیفی قوزلو","token":"e3ddac0f083bfca8","created_at":"2023-10-16 10:07:29","updated_at":"2023-10-16 10:07:29","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788512,"file":"652cd94147d786.49681068.pdf","book_id":3804564,"toc":null,"created_at":"2023-10-16 10:03:37","updated_at":"2023-10-16 12:04:57","process_started_at":"2023-10-16 10:03:38","process_done_at":"2023-10-16 10:03:41","process_failed_at":null,"pages_count":178,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"19560b803db24754eda53a846e93f83b6edbae0e4a85e79486102989c19f4f435632959b62ea6234f718990acde55f0a1e01163c95026f9da1a3dbac749d0a7c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۸"},"publisher":{"id":203,"title":"دانشگاه الزهرا","description":null,"token":"6dd656227d68ecbb","slug":"alzahra"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%80-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C----C","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%80-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C----C","pages_count_fa":"۱۷۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931486/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%88","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-جواد-سیفی-قوزلو","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"123ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"125ms","total":"248ms"},"extra":{"id":1931486,"title":" ","token":"e3ddac0f083bfca8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19