دانلود کتاب های حسن عسکری دانلود کتاب های حسن عسکری

خلاصه مقاله‌های سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور , سیده معصومه زمانی , سمیرا فراهانی , حسن عسکری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931494::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804568,"title":"خلاصه مقاله‌های سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران","price":175500,"ebook_price":"۸۷‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2c925194d608ee65/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2c925194d608ee65/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2c925194d608ee65/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2c925194d608ee65/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2c925194d608ee65/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-493-523-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"در پیشگفتار کتاب آمده است: پس از برگزاری دو همایش ملی در سال‌های گذشته در زمینه حمایت و حفاظت جنگل¬ها و مراتع کشور، و تغییرات اکوسیستمی اخیر در اثر تغییرات اقلیمی، افتخار دیگری حاصل شد تا در ...","pages_count":266,"keywords":null,"token":"2c925194d608ee65","created_at":"2023-10-16 12:08:04","updated_at":"2023-10-16 14:29:09","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-16 12:15:21","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1918177,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_description":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"30365a3e88baf19f","created_at":"2020-04-18 13:45:00","updated_at":"2020-04-18 13:45:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931492,"title":"سیده معصومه زمانی","meta_title":"سیده معصومه زمانی","meta_description":"سیده معصومه زمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"معصومه زمانی","token":"391a71bbdded74b0","created_at":"2023-10-16 12:24:38","updated_at":"2023-10-16 12:24:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931493,"title":"سمیرا فراهانی","meta_title":"سمیرا فراهانی","meta_description":"سمیرا فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیرا","lastname":"فراهانی","token":"f3b3d6b9e0c7d668","created_at":"2023-10-16 12:24:39","updated_at":"2023-10-16 12:24:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931494,"title":"حسن عسکری","meta_title":"حسن عسکری","meta_description":"حسن عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"عسکری","token":"8f5ebef2f007c42a","created_at":"2023-10-16 12:24:39","updated_at":"2023-10-16 12:24:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918177,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_description":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"30365a3e88baf19f","created_at":"2020-04-18 13:45:00","updated_at":"2020-04-18 13:45:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931492,"title":"سیده معصومه زمانی","meta_title":"سیده معصومه زمانی","meta_description":"سیده معصومه زمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیده","lastname":"معصومه زمانی","token":"391a71bbdded74b0","created_at":"2023-10-16 12:24:38","updated_at":"2023-10-16 12:24:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931493,"title":"سمیرا فراهانی","meta_title":"سمیرا فراهانی","meta_description":"سمیرا فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیرا","lastname":"فراهانی","token":"f3b3d6b9e0c7d668","created_at":"2023-10-16 12:24:39","updated_at":"2023-10-16 12:24:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931494,"title":"حسن عسکری","meta_title":"حسن عسکری","meta_description":"حسن عسکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"عسکری","token":"8f5ebef2f007c42a","created_at":"2023-10-16 12:24:39","updated_at":"2023-10-16 12:24:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788516,"file":"652cf66ca909e6.49161986.pdf","book_id":3804568,"toc":null,"created_at":"2023-10-16 12:08:04","updated_at":"2023-10-16 14:29:09","process_started_at":"2023-10-16 12:08:06","process_done_at":"2023-10-16 12:08:10","process_failed_at":null,"pages_count":266,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2eb93ac7b5b2f4de4cb61b3bf972e674417eca0b0a9140af40065baa18b3ae9bff82c80a070ec4e3e64788c8af986b2cd8bdbcf7a010bde17a434af82a466b5d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۵‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۶۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931494/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حسن-عسکری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"95ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"192ms"},"extra":{"id":1931494,"title":" ","token":"8f5ebef2f007c42a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19