دانلود کتاب های دکتر مجید فریدون فر دانلود کتاب های دکتر مجید فریدون فر

{"query":"BSS::A::*::I::1931502::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804581,"title":"بلاکچین چیست؟ و تلفیق آن با کسب و کارها چه مزایایی دارد","price":260000,"ebook_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71154a5436033f1a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71154a5436033f1a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71154a5436033f1a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71154a5436033f1a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71154a5436033f1a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-821-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":182,"keywords":null,"token":"71154a5436033f1a","created_at":"2023-10-26 11:07:04","updated_at":"2023-10-26 11:22:14","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-26 11:22:14","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931502,"title":"دکتر مجید فریدون فر","meta_title":"دکتر مجید فریدون فر","meta_description":"دکتر مجید فریدون فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجید فریدون فر","token":"beae8843743bd371","created_at":"2023-10-26 11:16:54","updated_at":"2023-10-26 11:16:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931502,"title":"دکتر مجید فریدون فر","meta_title":"دکتر مجید فریدون فر","meta_description":"دکتر مجید فریدون فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجید فریدون فر","token":"beae8843743bd371","created_at":"2023-10-26 11:16:54","updated_at":"2023-10-26 11:16:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788529,"file":"653a1721151a93.17322944.pdf","book_id":3804581,"toc":null,"created_at":"2023-10-26 11:07:05","updated_at":"2023-10-26 11:22:14","process_started_at":"2023-10-26 11:07:08","process_done_at":"2023-10-26 11:07:11","process_failed_at":null,"pages_count":182,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"071abbf52898f3bd1291b595d18ffabeaa0d0a46eaa16df1ef177b5724aba6b994caff7aa78acf72e77714fa23f17dbdaf842843217723b44e3450e5ab0daf6a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۲"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF","urlify":"%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF","pages_count_fa":"۱۸۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931502/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مجید-فریدون-فر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"132ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"192ms","total":"324ms"},"extra":{"id":1931502,"title":" ","token":"beae8843743bd371","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19