دانلود کتاب های دکتر زهرا کیان مهر دانلود کتاب های دکتر زهرا کیان مهر

{"query":"BSS::A::*::I::1931509::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804588,"title":"بیوشیمی ساختار مولکولهای زیستی","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b09c4d75c64aae71/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b09c4d75c64aae71/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b09c4d75c64aae71/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b09c4d75c64aae71/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b09c4d75c64aae71/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786226930833","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"علم بیوشیمی به دو بخش ساختار و متابولیسم تقسیم میشود و یکی از شاخه های علوم زیستی است که جز دروس پایه محسوب می‌گردد و یادگیری صحیح آن باعث تقویت بنیه علمی دانشجویان گروه‌های زیست شناسی پزشکی...","pages_count":223,"keywords":null,"token":"b09c4d75c64aae71","created_at":"2023-11-12 08:34:26","updated_at":"2024-04-02 13:30:29","publisher_id":240,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-12 13:38:58","available_for_web":1,"publisher_title":"ایده‌ماندکار","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931508,"title":"دکتر پری‌ناز قدم","meta_title":"دکتر پری‌ناز قدم","meta_description":"دکتر پری‌ناز قدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پری‌ناز قدم","token":"222c4a9bb35a5b7c","created_at":"2023-11-12 13:34:43","updated_at":"2023-11-12 13:34:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931509,"title":"دکتر زهرا کیان مهر","meta_title":"دکتر زهرا کیان مهر","meta_description":"دکتر زهرا کیان مهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زهرا کیان مهر","token":"7efaeb76ba9dd77a","created_at":"2023-11-12 13:38:58","updated_at":"2023-11-12 13:38:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931508,"title":"دکتر پری‌ناز قدم","meta_title":"دکتر پری‌ناز قدم","meta_description":"دکتر پری‌ناز قدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پری‌ناز قدم","token":"222c4a9bb35a5b7c","created_at":"2023-11-12 13:34:43","updated_at":"2023-11-12 13:34:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931509,"title":"دکتر زهرا کیان مهر","meta_title":"دکتر زهرا کیان مهر","meta_description":"دکتر زهرا کیان مهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"زهرا کیان مهر","token":"7efaeb76ba9dd77a","created_at":"2023-11-12 13:38:58","updated_at":"2023-11-12 13:38:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788536,"file":"65505cdac1e185.44113587.pdf","book_id":3804588,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 08:34:27","updated_at":"2024-04-02 13:30:29","process_started_at":"2023-11-12 08:34:27","process_done_at":"2023-11-12 08:34:30","process_failed_at":null,"pages_count":223,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9ef5063dca2167e977d58f83d32ff6d4396aa62752929ebe22b43d2d1a5930529a1ab75c5dc4c0f6cbd236b7039833f733c3aa64244ffd3814dbc5232d0c6e1c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۳"},"publisher":{"id":240,"title":"ایده‌ماندکار","description":null,"token":"16434b6691fc2682","slug":"ایده-ماندکار"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931509/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-زهرا-کیان-مهر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"125ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"127ms","total":"252ms"},"extra":{"id":1931509,"title":" ","token":"7efaeb76ba9dd77a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19