دانلود کتاب های سید سعید میردامادی دانلود کتاب های سید سعید میردامادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931529::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804595,"title":"پپتیدها و پروتیین های زیست فعال باکتری های لاکتیکی: باکتر یوسین‌ها","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7747e493707eba0e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7747e493707eba0e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7747e493707eba0e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7747e493707eba0e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7747e493707eba0e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229716946","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":349,"keywords":null,"token":"7747e493707eba0e","created_at":"2023-11-12 19:10:02","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-13 12:16:54","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1931527,"title":"ناهید مژگانی","meta_title":"ناهید مژگانی","meta_description":"ناهید مژگانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ناهید","lastname":"مژگانی","token":"a08cb8b32daf7ff0","created_at":"2023-11-13 12:16:54","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931528,"title":"مهدیه ایرانمنش","meta_title":"مهدیه ایرانمنش","meta_description":"مهدیه ایرانمنش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"ایرانمنش","token":"9c8b852d25f66d50","created_at":"2023-11-13 12:16:54","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931529,"title":"سید سعید میردامادی","meta_title":"سید سعید میردامادی","meta_description":"سید سعید میردامادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"سعید میردامادی","token":"583fd01b2f35467e","created_at":"2023-11-13 12:16:54","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931527,"title":"ناهید مژگانی","meta_title":"ناهید مژگانی","meta_description":"ناهید مژگانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ناهید","lastname":"مژگانی","token":"a08cb8b32daf7ff0","created_at":"2023-11-13 12:16:54","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931528,"title":"مهدیه ایرانمنش","meta_title":"مهدیه ایرانمنش","meta_description":"مهدیه ایرانمنش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"ایرانمنش","token":"9c8b852d25f66d50","created_at":"2023-11-13 12:16:54","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931529,"title":"سید سعید میردامادی","meta_title":"سید سعید میردامادی","meta_description":"سید سعید میردامادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"سعید میردامادی","token":"583fd01b2f35467e","created_at":"2023-11-13 12:16:54","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788543,"file":"6550f1d272f1a8.09046924.pdf","book_id":3804595,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:10:02","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","process_started_at":"2023-11-12 19:10:38","process_done_at":"2023-11-12 19:10:42","process_failed_at":null,"pages_count":349,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"71acd9f507394d8593d8d501d79f68c64e8ee6ef60efa47adc071c356d0881051d9b1ee4cef6576a3703586ba53d66ca17912b3a94e78c323789f6a9c54c1cb5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۹"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[{"id":37234,"title":"مهندسی پروتئین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b84327742d9618c4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:56:45","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","study_fields":[{"id":1351,"title":"بافت شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"e79b56bb27adadbf","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-11-13 12:16:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1025,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-27 11:50:41"}]},{"id":1789,"title":"زیست فناوری گرایش میکروبی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1a5e79d35a9988ab","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2024-02-17 13:18:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1025,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-05-27 11:50:41"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C--%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C--%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۴۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931529/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-سعید-میردامادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"220ms"},"extra":{"id":1931529,"title":" ","token":"583fd01b2f35467e","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19