دانلود کتاب های نادیا شلماشی دانلود کتاب های نادیا شلماشی

جاتروفا سوخت سبز

دکتر انور شلماشی , دکتر شهره صفارزاده متین , فاطمه امانی , نادیا شلماشی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931533::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804596,"title":"جاتروفا سوخت سبز","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a8cbfa8bd7dbf450/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a8cbfa8bd7dbf450/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a8cbfa8bd7dbf450/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a8cbfa8bd7dbf450/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a8cbfa8bd7dbf450/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229716915","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":295,"keywords":null,"token":"a8cbfa8bd7dbf450","created_at":"2023-11-12 19:10:06","updated_at":"2023-11-13 12:24:47","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-13 12:24:27","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":165000,"cache":1,"authors":[{"id":1931530,"title":"دکتر انور شلماشی","meta_title":"دکتر انور شلماشی","meta_description":"دکتر انور شلماشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"انور شلماشی","token":"2028015c25dea682","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931531,"title":"دکتر شهره صفارزاده متین","meta_title":"دکتر شهره صفارزاده متین","meta_description":"دکتر شهره صفارزاده متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"شهره صفارزاده متین","token":"598a9a1c17d447da","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931532,"title":"فاطمه امانی","meta_title":"فاطمه امانی","meta_description":"فاطمه امانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"امانی","token":"53e8a5e4b85bc0d5","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931533,"title":"نادیا شلماشی","meta_title":"نادیا شلماشی","meta_description":"نادیا شلماشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نادیا","lastname":"شلماشی","token":"e2ec5d33fb0a765a","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931530,"title":"دکتر انور شلماشی","meta_title":"دکتر انور شلماشی","meta_description":"دکتر انور شلماشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"انور شلماشی","token":"2028015c25dea682","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931531,"title":"دکتر شهره صفارزاده متین","meta_title":"دکتر شهره صفارزاده متین","meta_description":"دکتر شهره صفارزاده متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"شهره صفارزاده متین","token":"598a9a1c17d447da","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931532,"title":"فاطمه امانی","meta_title":"فاطمه امانی","meta_description":"فاطمه امانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"امانی","token":"53e8a5e4b85bc0d5","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931533,"title":"نادیا شلماشی","meta_title":"نادیا شلماشی","meta_description":"نادیا شلماشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نادیا","lastname":"شلماشی","token":"e2ec5d33fb0a765a","created_at":"2023-11-13 12:24:27","updated_at":"2023-11-13 12:24:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788544,"file":"6550f1d70be977.28310245.pdf","book_id":3804596,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:10:07","updated_at":"2023-11-13 12:24:47","process_started_at":"2023-11-12 19:10:42","process_done_at":"2023-11-12 19:10:46","process_failed_at":null,"pages_count":295,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"78d0f5ee7c047949cdf324ba5b65debcc0813bd3a2d7ccd24d897e2ed09049bd35bf1d5b59a5ffcffa1bab5635c595bf788456913d80bf7ca45fbea6e5674515","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۵"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2","urlify":"%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2","pages_count_fa":"۲۹۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931533/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"نادیا-شلماشی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1931533,"title":" ","token":"e2ec5d33fb0a765a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19