دانلود کتاب های خسرو رستمى دانلود کتاب های خسرو رستمى

{"query":"BSS::A::*::I::1931535::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804597,"title":"تولید زیستی هیدروژن با روش تخمیردر تاریکی (مبانی و پیشرفت‌ها)","price":50000,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/821edd5d54613a9e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/821edd5d54613a9e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/821edd5d54613a9e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/821edd5d54613a9e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/821edd5d54613a9e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229716984","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":339,"keywords":null,"token":"821edd5d54613a9e","created_at":"2023-11-12 19:10:10","updated_at":"2023-11-13 12:45:04","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-13 12:45:04","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":195000,"cache":1,"authors":[{"id":1931534,"title":"فاطمه بسحاق","meta_title":"فاطمه بسحاق","meta_description":"فاطمه بسحاق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"بسحاق","token":"d6bcdd21b255ad26","created_at":"2023-11-13 12:45:04","updated_at":"2023-11-13 12:45:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931535,"title":"خسرو رستمى","meta_title":"خسرو رستمى","meta_description":"خسرو رستمى - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خسرو","lastname":"رستمى","token":"1c975a6c7a4b7d10","created_at":"2023-11-13 12:45:04","updated_at":"2023-11-13 12:45:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931534,"title":"فاطمه بسحاق","meta_title":"فاطمه بسحاق","meta_description":"فاطمه بسحاق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"بسحاق","token":"d6bcdd21b255ad26","created_at":"2023-11-13 12:45:04","updated_at":"2023-11-13 12:45:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931535,"title":"خسرو رستمى","meta_title":"خسرو رستمى","meta_description":"خسرو رستمى - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خسرو","lastname":"رستمى","token":"1c975a6c7a4b7d10","created_at":"2023-11-13 12:45:04","updated_at":"2023-11-13 12:45:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788545,"file":"6550f1da52b241.87296426.pdf","book_id":3804597,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:10:10","updated_at":"2023-11-13 12:45:04","process_started_at":"2023-11-12 19:10:47","process_done_at":"2023-11-12 19:10:51","process_failed_at":null,"pages_count":339,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4fb68192c820bb52a0ffe247b3952b2f73cb245b5b962f39d4ed89a3ddfb385f2185d37a71cbb79a1703798ee3c6de0362dce09b66633945e934242ef8f037d1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۹"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-","urlify":"%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-","pages_count_fa":"۳۳۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931535/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%89","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"خسرو-رستمى","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"110ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"111ms","total":"221ms"},"extra":{"id":1931535,"title":" ","token":"1c975a6c7a4b7d10","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19