دانلود کتاب های دکتر منصور انبیای دانلود کتاب های دکتر منصور انبیای

{"query":"BSS::A::*::I::1931536::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804598,"title":"جاذب‌ها و نانو جاذب‌ها در تصفیه آب و پساب (اصول ، فرآیند و مدل سازی)","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/45fa8fa44ab2851b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/45fa8fa44ab2851b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/45fa8fa44ab2851b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/45fa8fa44ab2851b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/45fa8fa44ab2851b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229716991","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":322,"keywords":null,"token":"45fa8fa44ab2851b","created_at":"2023-11-12 19:10:45","updated_at":"2024-03-24 11:56:20","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-24 11:56:20","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":185000,"cache":1,"authors":[{"id":1931536,"title":"دکتر منصور انبیای","meta_title":"دکتر منصور انبیای","meta_description":"دکتر منصور انبیای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصور انبیای","token":"e8e4ccd5be5c81d8","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931537,"title":"فاطمه یزدی","meta_title":"فاطمه یزدی","meta_description":"فاطمه یزدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"یزدی","token":"2825f56b19588018","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931538,"title":"محمد سپهریان","meta_title":"محمد سپهریان","meta_description":"محمد سپهریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"سپهریان","token":"60fb5681395bc883","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931539,"title":"زهره فهیمی رودپشت","meta_title":"زهره فهیمی رودپشت","meta_description":"زهره فهیمی رودپشت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهره","lastname":"فهیمی رودپشت","token":"3a340abfd22115ef","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931536,"title":"دکتر منصور انبیای","meta_title":"دکتر منصور انبیای","meta_description":"دکتر منصور انبیای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصور انبیای","token":"e8e4ccd5be5c81d8","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931537,"title":"فاطمه یزدی","meta_title":"فاطمه یزدی","meta_description":"فاطمه یزدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"یزدی","token":"2825f56b19588018","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931538,"title":"محمد سپهریان","meta_title":"محمد سپهریان","meta_description":"محمد سپهریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"سپهریان","token":"60fb5681395bc883","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931539,"title":"زهره فهیمی رودپشت","meta_title":"زهره فهیمی رودپشت","meta_description":"زهره فهیمی رودپشت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهره","lastname":"فهیمی رودپشت","token":"3a340abfd22115ef","created_at":"2023-11-13 12:47:44","updated_at":"2023-11-13 12:47:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788546,"file":"6550f1fdef6aa7.85529634.pdf","book_id":3804598,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:10:46","updated_at":"2024-03-24 11:56:20","process_started_at":"2024-03-24 11:48:35","process_done_at":"2024-03-24 11:48:48","process_failed_at":null,"pages_count":322,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ecabbe7b03054117508661bb0398915951c4dd54d187481a301f312e403ba5c91e8e0636f1ac986e30325574e536b7cea14ad368fc88c083b0329d47a7d8193a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۲"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-","urlify":"%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-","pages_count_fa":"۳۲۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931536/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-منصور-انبیای","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"119ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"121ms","total":"240ms"},"extra":{"id":1931536,"title":" ","token":"e8e4ccd5be5c81d8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19