دانلود کتاب های میشل پی . دایبولد دانلود کتاب های میشل پی . دایبولد

کاربرد تفریق نور در پوشش ها

میشل پی . دایبولد , وحید حیدری , ذاکر بحرینی , زهرا نامداری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931552::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804606,"title":"کاربرد تفریق نور در پوشش ها","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cf0fba9fd012404d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cf0fba9fd012404d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cf0fba9fd012404d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cf0fba9fd012404d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cf0fba9fd012404d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229957851","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"برهمکنش تفرق میان نور و ذرات یکی از مهمترین بخشهای صنایع رنگ و پوشش می باشد. با این وجود تنها مبحثی از نور که در کلاسهای اکثر دانشگاه ها تدریس میگردد جنبه تیوری موضوع بر پایه معادلات موج می باشد. هدف ...","pages_count":261,"keywords":null,"token":"cf0fba9fd012404d","created_at":"2023-11-12 19:13:17","updated_at":"2023-11-13 13:15:26","publisher_id":241,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-13 13:14:37","available_for_web":1,"publisher_title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":145000,"cache":1,"authors":[{"id":1931552,"title":"میشل پی . دایبولد","meta_title":"میشل پی . دایبولد","meta_description":"میشل پی . دایبولد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میشل","lastname":"پی . دایبولد","token":"22072bc31a66d56a","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931553,"title":"وحید حیدری","meta_title":"وحید حیدری","meta_description":"وحید حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"حیدری","token":"29d5a4a28fd19b17","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931554,"title":"ذاکر بحرینی","meta_title":"ذاکر بحرینی","meta_description":"ذاکر بحرینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ذاکر","lastname":"بحرینی","token":"ed398a33cecc7edf","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931555,"title":"زهرا نامداری","meta_title":"زهرا نامداری","meta_description":"زهرا نامداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"نامداری","token":"bc59784f352596ad","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931552,"title":"میشل پی . دایبولد","meta_title":"میشل پی . دایبولد","meta_description":"میشل پی . دایبولد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میشل","lastname":"پی . دایبولد","token":"22072bc31a66d56a","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931553,"title":"وحید حیدری","meta_title":"وحید حیدری","meta_description":"وحید حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"حیدری","token":"29d5a4a28fd19b17","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931554,"title":"ذاکر بحرینی","meta_title":"ذاکر بحرینی","meta_description":"ذاکر بحرینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ذاکر","lastname":"بحرینی","token":"ed398a33cecc7edf","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931555,"title":"زهرا نامداری","meta_title":"زهرا نامداری","meta_description":"زهرا نامداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"نامداری","token":"bc59784f352596ad","created_at":"2023-11-13 13:14:36","updated_at":"2023-11-13 13:14:36","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788554,"file":"6550f296027481.78795136.pdf","book_id":3804606,"toc":null,"created_at":"2023-11-12 19:13:18","updated_at":"2023-11-13 13:15:26","process_started_at":"2023-11-12 19:13:20","process_done_at":"2023-11-12 19:13:24","process_failed_at":null,"pages_count":261,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d928e6daabfac0a4a5cecb36ef98ca415cbd6882dbf0677db6713562e7399683b3d5e1e26a4d7b58cc2285a5cd985333f9ad58a3428895bcd026477dae2a35ca","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۱"},"publisher":{"id":241,"title":"سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران","description":null,"token":"4953621c17c002c2","slug":"سازمان-پژوهشهای-علمی-و-صنعتی-ایران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۲۶۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931552/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D9%BE%DB%8C-.-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"میشل-پی-.-دایبولد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"128ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"130ms","total":"258ms"},"extra":{"id":1931552,"title":" ","token":"22072bc31a66d56a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19